Anunțuri privind concursuri de ocupare posturi publice|

Primăria com. Gilău organizează concurs de recrutare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de REFERENT, gradul III, cu studii medii, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului Administrativ.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei Gilău, în data de 5 iunie 2018, ora 10, iar interviul se va susţine în data de 7 iunie 2018, ora 10.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

CONDIŢII GENERALE
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE
-studii medii absolvite cu diplomă;
-vechime în muncă minimum 5 ani;
-cunoştinţe de operare PC, nivel avansat

În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 23.05.2018, ora 16, dosarul care va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Atribuții
– Asigura legatura permanenta cu publicul; asigură indrumarea si consilierea cetătenilor privind solicitările acestora
– Pune la dispozitia solicitantilor formularele necesare solicitărilor
– Asigură primirea și înregistrarea sesizarilor cetățenilor, a solicitărilor, a reclamațiilor adresate Primariei si Consiliului Local; distribuirea acesteia către compartimentele de specialitate, în vederea soluționării în termenele legale, ținând astfel evidența intrărilor și ieșirilor de corespondență la nivelul instituției;
– Preluarea comenzilor telefonice din exterior si din birouri si a faxurilor pe care le inainteaza spre inregistrare;
– Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de lucru cu publicul;
– Informeaza si indruma publicul, referitor la atributiile si competenta compartimentelor primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari;
– Afișarea diferitelor comunicari la avizierul Primariei;
– Asigură evidenta timbrelor si efectelor postale;
– Executarea serviciului de expediere a corespondentei create la nivelul Primariei com. Gilău;
– Expedieaza raspunsurile la petitiile adresate Primarului
– Operarea in calculator a documentelor de la și către alte compartimente;
– Răspunde de gestionarea, securitatea şi buna păstrare a colecţiilor şi a dotării bibliotecii;
– Operează la timp în documentele de evidenţă a colecţiilor;
–  Verifică colecţiile în vederea selectării publicaţiilor pentru casare;
– Recuperează la timp publicaţiilor împrumutate;
– Atragerea elevilor la bibliotecă şi stimularea lecturii;
–  Efectuează acţiuni instructiv-educative, informativ-formative iniţiate în colaborare cu cadrele didactice.

Bibliografie
– Constituția României
– Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
– Legea Bibliotecilor nr.334/31.05.2002 republicată şi actualizată
– Legea Educației Naționale – Legea nr. 1 /2011 actualizată
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Lasă un răspuns

Close Search Window