miercuri, august 4Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Gilău
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Gilau

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Comuna Gilău, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.

Consiliul Local al Comunei Gilău este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comuna, în condiţiile prevăzute de lege.

Competenţele şi atribuţiile consiliului local se stabilesc numai prin lege, sunt depline şi exclusive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi se exercită în întregul teritoriu al comunei Gilău.

Consiliul Local Gilău este compus dintr-un număr de 15 consilieri, aleşi pentru un mandat de 4 ani, începând cu data constituirii şi până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Gilău.

CAPITOLUL I CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GILĂU

Secţiunea 1 Dispoziţii generale

Art.1. - (1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

(2) Consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Gilău se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din comuna Gilău, potrivit Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. - (1) Participarea consilierilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice ale Comunei Gilău are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul.

(2) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.

Art.3. - În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, consilierii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.

Art.4. - Consiliul Local al comunei Gilău este compus din 15 consilieri.

Art.5. - (1) În activitatea sa Consiliul Local este subordonat numai legii, exercitând atribuţiile conform limitelor de competenţă materială stabilite prin Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a celor cuprinse în alte legi şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2) Normele de procedură prevăzute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la şedinţele Consiliului Local, oricare este calitatea în care participă la acestea.

Secţiunea a 2-a Procedura de constituire a Consiliului Local al Comunei Gilău

Art.6. - (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.

(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor locali declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala care a necesitat spitalizare sau imobilizare la pat, pe baza adeverintei eliberate de unitatea sanitara sau cabinetul medicului de familie, deplasarea in strainatate in interes de serviciu, evenimente de forta majora, cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situatii cu caracter exceptional, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.

(5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi, sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare. Art.7. - La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art.8. - (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri să preia conducerea sedinţei, ajutat fiind de cei mai tineri doi consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului comunei, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.

(2) Imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre presedintele de varsta sau de catre consilierii care il asista potrivit prevederilor cuprinse in alin.1, atrage de drept inlocuirea acestora cu consilierul cel mai in varsta sau, dupa caz, cu cei mai tineri consilieri din randul celor prezenti.

(3) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul Comunei Gilău prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(4) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

(6) În cazul în care procedura de validare a mandatului primarului nu a fost finalizată, opţiunea scrisă pentru una din cele 2 funcţii se va prezenta în prima şedinţă a consiliului local.

Art.9. - (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare din randul celor prezenti, alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

(2) Desemnare candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 8 alin. (3). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

(3) Comisia de validare va reflecta pe cat posibil configuratia politica a consiliului.

(4) Preşedintele supune la vot candidaturile propuse, in ordinea descrescatoare a marimii grupurilor de consilieri care au facut propunerile. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat prin hotărâre.

Art.10. - Comisia de validare a mandatelor se retrage si alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, ocazie cu care se va incheia un proces-verbal al carui model este prevazut in anexa nr.1.

Art.11. - (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele sedintei dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor preluate de la Biroul Electoral de Circumscriptie si prezentate de secretarul comunei, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr.2.

(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2). În cazul propunerilor de invalidare, acestea vor fi făcute motivat.

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă, dupa caz.

(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art.12. - (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează prin hotărâre care se comunică de îndată consilierilor care au absentat.

Art.13. - Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

Art.14. - Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

Art.15. - (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Gilău. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul sedintei, iar al doilea se înmânează consilierului.

(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz, precum şi în cazul în care consilierul renunţă la mandat, se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, iar numărul de consilieri se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, în termen de 90 de zile, în condiţiile Legii privind alegerile locale.

(6) După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor locali validati preşedintele de vârstă declară Consiliul Local al Comunei Gilău legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărâre.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GILĂU

Secţiunea 1 Preşedintele de şedinţă

Art.16. - (1) Lucrările şedinţelor Consiliului Local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă.

(2) Alegerea preşedintelui de şedinţă se face după declararea consiliului local ca legal constituit, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.

(3) Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedinta cel mult de doua ori pe durata unui mandat, mandatele de presedinte de sedinta neputand fi consecutive.

Art.17. - (1) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se constata prin hotarare a consiliului local.

(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(3) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la initiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(4) Hotărârile adoptate pana in acest moment, in sedinta de constituire, se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art.18. - (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

 1. conduce şedinţele consiliului local şi supune aprobării consilierilor proiectul ordinii de zi propuse pentru şedinţa respectivă;
 2. supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
 3. semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
 4. asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului in timpul şedinţelor;
 5. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
 6. aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

(3) După fiecare şedinţă a Consiliului local, preşedintele de şedinţă poate ţine o conferinţă de presă în legătură cu hotărârile luate de consiliu.

Secţiunea a 2-a Alegerea viceprimarului

Art.19. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret al majoritatii consilierilor in functie, pe baza de buletine de vot.

(2) Viceprimarul este ales în şedinţa de constituire a Consiliului Local.

(3) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilierii locali prezenti la sedinta sau de grupurile de consilieri. Daca cei propusi accepta, se inregistreaza candidaturile in ordinea in care au fost facute propunerile.

(4) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(5) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:

 1. a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;
 2. b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze; c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.

(6) Numărarea voturilor se va face de către comisia de validare, iar rezultatul votului secret pentru functia de viceprimar se aduce la cunostinta de catre presedintele comisiei de validare.

(7) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(8) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (7), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Art.20. - În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Art.21. - (1) Alegerea viceprimarului se constata prin hotărâre a consiliului local.

(2) Viceprimarul ales depune juramantul prevazut la art.32 alin.1. din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Viceprimarul isi pastreaza calitatea de consilier local.

Art.22. - Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Secţiunea a 3-a Comisiile de specialitate

Art.23. - (1) După constituire Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art.24. - (1) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţilor din comuna Gilău, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Art.25. Consiliul Local al Comunei Gilău  organizează următoarele comisii de specialitate:

 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism şi amenajarea teritoriului;
 2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, gospodărire comunală;

III. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, minorităţi, agricultură, silvicultură, protecţia mediului, servicii publice şi comert;

Art.26. - (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

(3) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(4) Persoanele prevazute la alin.2 si 3 pot fi ascultate in cadrul sedintelor comisiei dar nu au dreptul de a participa la vot.

(5) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(6) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Art.27. - (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Un consilier poate face parte din 1-2 comisii de specialitate, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art.28. - (1) Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, un preşedinte şi un secretar.

(2) În cazul când preşedintele sau secretarul comisiei nu-şi pot îndeplini atribuţiile din cauze obiective, acestea se preiau temporar de ceilalţi membrii ai comisiei, după cum urmează: cel mai în vârstă va exercita atribuţiile preşedintelui, iar cel mai tânăr atribuţiile secretarului.

Art.29. - (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

- analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

- se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

- întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.30. - (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

 - asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

- convoacă şedinţele comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa Consiliului Local, făcând excepţie şedinţele extraordinare sau cele convocate “de îndată”;

- conduce şedinţele comisiei;

- propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

- participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

- susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

- anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei.

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.31. - (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

- asigură consemnarea lucrărilor şedinţei într-un proces-verbal;

- rezolvă corespondenţa adresată comisiei;

- numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

- asigură redactarea rapoartelor, a avizelor  etc.

 (2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art.32. - (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa Consiliului Local.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului sancţiunea retragerii indemnizaţiei de şedinţă pentru încă o şedinţă (în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor) sau înlocuirea lui din comisie.

Art.33. - Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

Art.34. - (1) Pentru dezbaterea anumitor proiecte de hotărâri cu caracter complex sau a altor probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia poate desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.

(2) Secretarul comisiei va redacta avizul dat de comisie, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului comunei în prima zi lucrătoare de după şedinţa de comisie iar acesta se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea avizului către consilieri.

(5) Daca o comisie de specialitate considera ca avizarea unui proiect de hotarare este de competenta altei comisii, va cere secretarului comunei transmiterea proiectului catre acea comisie.

Art.35. - Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.36. - (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.37. - Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art.38. - (1) Consiliul local poate hotărî, pe perioadă determinată, organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, în termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

Art.39. - Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Secţiunea a 4-a Grupurile de consilieri

            Art.40. - (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Consilierii unui partid nu pot constitui decât un singur grup de consilieri iar cei care au candidat pe listele unei alianţe electorale, se pot constitui în grupuri de consilieri ale partidelor din care fac parte.

(4) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. După alegere numele liderului este adus la cunoştinţă plenului consiliului local.

Art.41. - Prevederile art. 40 alin. (1) se aplică şi consilierilor independenţi. Consilierii independenţi se pot afilia la oricare dintre grupuri, cu acceptul grupului respectiv.

Art.42. - Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier. Art.43. - În cazul fuzionării, două sau mai multe partide care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Secţiunea a 5-a Alte dispoziţii

Art.44. - (1) În şedinţa de constituire a Consiliului Local, după preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă, se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele Judecătoriei Cluj-Napoca prezintă în faţa consiliului local rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului, rezultat care se aduce si la cunostinta prefectului.

(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 15. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

(3) În cazul în care procedura de validare a primarului nou ales nu a fost finalizată până la şedinţa de constituire a consiliului local, depunerea jurământului se va face într-o şedinţă extraordinară.

(4) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.

Art.45. - (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.

(3) Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

Art.46. - Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

Art.47. - (1) Secretarul Comunei Gilău participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului, fara a avea drept de vot. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

 1. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 3. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. consemnează rezultatul votării;
 5. informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 6. asigură întocmirea procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;
 7. asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 8. urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 9. prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale, motivându-şi refuzul, care va fi consemnat în procesul-verbal al şedinţei;
 10. contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
 11. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 12. acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al primarului.
 13. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a hotărârilor consiliul local, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

CAPITOLUL III FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GILĂU

Secţiunea 1 Dispoziţii generale

Art.48. - (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului,

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de cate ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face, prin intermediul secretarului comunei, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.

(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora şi locul desfăşurării. În cazul convocării unei şedinţe extraordinare sau “de îndată”, natura urgenţei se va menţiona în dispoziţia de convocare.

(6) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Art.49. - (1) Prefectul poate solicita primarului convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.

(2) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Comunei Gilău, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local.

Art.50. - (1) Şedinţele consiliului local sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise.

(2) Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al comunei, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a comunei şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. În legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum, în condiţiile legii.

(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română.

(4) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei.

(5) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul comunei îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(6) Înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(7) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.

Secţiunea a 2-a Desfăşurarea şedinţelor

Art.51. - (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţelor consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, ale consilierilor locali, cu privire la problemele ridicate la intalnirile cu cetatenii, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei la sedinta, se transmite consilierilor locali, se aduce la cunostinta locuitorilor comunei prin afisare, si se comunica celor care au prezentat sugestii si propuneri in scris.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. În cazul neaprobării ordinii de zi, nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor pentru şedinţa respectivă.

(4) În mod excepţional, în timpul şedinţei, înainte de aprobarea proiectului ordinei de zi, Consiliul Local poate modifica sau completa ordinea de zi numai pentru probleme urgente şi în interesul public al comunei, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă şi cu respectarea următoarelor prevederi:

- cel care solicită completarea este obligat să motiveze, în faţa Consiliului Local, natura urgenţei;

- preşedintele de şedinţă dispune o pauză pentru:

 1. a) întocmirea raportului de către compartimentul de resort al primăriei;
 2. b) analizarea proiectului în comisia de specialitate şi acordarea avizului;
 3. c) acordarea avizului de legalitate de către secretarul comunei.

(5) Ordinea de zi a şedinţelor va cuprinde în mod obligatoriu un punct intitulat “Întrebări, interpelări, petiţii şi informări”. Consilierii pot formula întrebări şi interpelări, cu durată de maxim 3 minute fiecare.

(6) La începutul fiecărei şedinţe a Consiliului Local al Comunei Gilău se intonează Imnul Naţional al României.

Art.52. - (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia şedinţelor extraordinare sau “de îndată”.

(2) Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

Art.53. - Un proiect de hotărâre poate fi discutat în caz de absenţă motivată a iniţiatorului acestuia numai în cazul în care există delegarea scrisă dată de iniţiatorul proiectului altui consilier sau primarului pentru susţinerea în şedinţă a proiectului de hotărâre.

Art.54. - (1) Şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie.

(2) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

(3) Cazurile în care se consideră că absenţa lor este motivată sunt următoarele: boală care a necesitat spitalizare sau imobilizare la pat, deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situaţii similare. În situaţia în care un consilier absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancţionat cu retragerea indemnizaţiei pentru încă o şedinţă, în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor.

(4) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului comunei.

Art.55. - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul sau presedintele de sedinta. Apoi se dă cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate care au dat aviz şi, dacă este cazul, reprezentantului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai prin intermediul preşedintelui de şedinţă. Nimeni nu poate lua cuvantul decat daca este dat de presedintele sedintei. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii şi are dreptul la o singură intervenţie pentru fiecare proiect de hotărâre. O a doua intervenţie va fi posibilă doar cu aprobarea majorităţii consilierilor prezenţi, exprimată prin vot deschis. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

(4) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ teritoriale afişează la sediul primăriei, şi după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale o copie a procesului verbal al şedinţei.

Art.56. - (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier, primarului, viceprimarului sau secretarului să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

Art.57. - Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.

Art.58. - Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atat de cel care are cuvantul cat si de către cei din sala de sedinte. Este interzis dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sală.

Art.59. - În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de prezentul Regulament în competenţa sa. Atât preşedintele cât şi orice consilier local poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

 Art.60. - Asupra proiectelor de hotărâri au loc, de regula, dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente contrarii cu privire la aceeaşi problemă se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Secţiunea a 3-a Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art.61. - (1) Potrivit Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, consiliul local adoptă hotărâri. Până la adoptarea lor ele sunt considerate proiecte.

(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri, de primar sau de cetăţeni.

(3) Aleşii locali au dreptul de iniţiere a proiectelor de hotărâre, individual sau în grup.

Art.62. - (1) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul comunei, personalul din aparatul de specialitate al primarului si personalul din cadrul aparatului permanent al consiliului local vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate, la solicitarea iniţiatorilor.

(2) La elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legii, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior.

(3) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior.

(4) În preambulul proiectului de hotărâre se menţionează temeiul legal din actul normativ pe care se bazează.

(5) Anexele la proiectele de hotărâre trebuie să aibă un temei – cadru în corpul hotărârii purtând menţiunea că “Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

(6) Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, cronologic, în ordinea în care au fost enunţate în textul proiectului. Anexele la proiectul de hotărâre vor purta antetul acesteia precum şi menţiunea “Anexa nr. ___ la hotărârea nr. ___ din ________”.

Art.63. - (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2) Iniţiatorul va depune proiectul de hotărâre şi expunerea de motive, până în data de 5 a lunii pentru şedinţa din luna respectivă, pentru a da posibilitatea compartimentului de resort al primăriei să pregătească şi să fundamenteze raportul la proiectul de hotărâre.

(3) Proiectele de hotărâri şi expunerile de motive se depun in scris la secretarul comunei.

(4) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente. Aceste operaţiuni se realizează prin grija secretarului comunei.

(5) Proiectele de hotarare vor fi aduse la cunostinta locuitorilor comunei cu cel putin 30 de zile inainte de a fi supuse spre analiza, avizare si adoptare, printr-un anunt afisat la sediul consiliului local, precum si tuturor persoanelor care au depus o cerere in acest scop.

(6) Anuntul va cuprinde numele si prenumele initiatorului, titlul proiectului de hotarare, precum si locul si modalitatile in care cei interesati pot transmite in scris, in termenul limita stabilit - de cel putin 10 zile, propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acesta, avand ca anexa textul complet al proiectului de hotarare.

(7) Daca o asociatie legal constituita, sau o alta autoritate publica, solicita organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, primarul va dispune organizarea acestei intalniri, la care va participa initiatorul.

(8) In situatia in care asupra proiectului de hotarare s-au formulat in scris, sau rezulta in urma dezbaterii publice, propuneri, sugestii sau opinii, acestea vor fi avizate si dezbatute impreuna cu proiectul de hotarare initial.

Art.64. - (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al primarului, în vederea întocmirii raportului.

(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate în vederea întocmirii de către aceasta a avizului.

(3) Primarul împreună cu secretarul nominalizează comisiile şi compartimentele cărora li se trimit materiale spre analiză.

(4) Secretarul comunei va transmite un exemplar din proiectul de hotărâre şi din expunerea de motive (eventual, şi alte documente anexate) compartimentului de resort pentru întocmirea raportului. Compartimentul de resort va pregăti, întocmi, înregistra şi înainta raportul în timp util secretarului comunei.

(5) După întocmirea rapoartelor de către compartimentele de resort, întreaga documentaţie se transmite preşedinţilor comisiilor nominalizate pentru avizare, care vor convoca şedinţa de comisie. La cererea consilierilor documentaţia existentă se transmite şi pe suport magnetic sau e-mail.

Art.65. - Iniţiatorul proiectului de hotarare sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art.66. - (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului comunei în ziua lucrătoare următoare desfăşurării şedinţei comisiei de specialitate, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu ordinea de zi.

(3) Totodată, comisiile de specialitate vor urmări existenţa avizului de legalitate al secretarului comunei. Nota de legalitate (fie avizul favorabil, fie observaţiile de nelegalitate) este obligatorie pentru toate proiectele de hotărâre. Acest aviz are caracter consultativ.

(4) Avizul comisiei de specialitate, raportul compartimentului de resort cât şi avizul secretarului comunei asupra proiectului de hotărâre nu au forţă juridică obligatorie şi executorie pentru plenul Consiliului Local. Având în vedere, însă, valoarea probantă şi practică a documentelor precizate în acest aliniat cât şi eventuale consecinţe juridice, Consiliul Local al Comunei Gilău  va ţine cont de necesitatea luării lor în considerare.

Art.67. - Modificarea de esenţă a proiectului de hotărâre presupune iniţierea unui alt proiect de hotărâre, cu respectarea procedurii prevăzuta de lege.

Art.68. - Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă a acestuia.

Secţiunea a 4-a Procedura de vot

Art.69. - (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis (prin ridicarea mâinii/prin apel nominal) sau secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

(2) Votul deschis se exprimă public, de regula, prin ridicarea mâinii. Abţinerile şi votul împotrivă în cazul votului deschis prin ridicarea mâini vor fi consemnate nominal în procesul verbal al sedinţei.

(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

Art.70. - (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru", "contra" şi “abtinere”. Secretarul comunei va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pentru", "contra" sau “abtinere”, în funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art.71. - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "DA" sau "NU".

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

(4) Rezultatul votului secret sau a procesului-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor, se constituie în anexă la procesul-verbal şi se păstrează în dosarul şedinţei.

Art.72. - (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune o altă majoritate.

(2) Hotărârile privind bugetul local, contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale,  participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a comunei şi amenajarea teritoriului, asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul majoritatii consilierilor în funcţie.

(3) Hotărârile privind administrarea domeniului public şi privat al comunei se adoptă cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali în funcţie.

(4) Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".

(5) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

(6) În caz de paritate de voturi, proiectul de hotărâre nu se adoptă, reluându-se votarea în şedinţa următoare.

Art.73. - Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

Art.74. - (1) Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

(2) La a doua respingere a proiectului de hotărâre, Consiliul Local va formula un răspuns în scris solicitantului, menţionând clar motivele care au dus la respingerea proiectului. Dacă motivele invocate sunt fundamentate din punctul de vedere al legalităţii, oportunităţii, necesităţii, eficienţei şi eficacităţii, proiectul de hotărâre nu mai poate fi introdus pe ordinea de zi decât după o perioadă de 3 luni; petentul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, cu sesizarea prealabilă şi în scris a Consiliului Local.

Secţiunea a 5-a Hotărârile Consiliului Local al Comunei Gilău

Art.75. - (1) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri.

(2) Dupa semnarea hotararii de consiliu de catre consilierul care conduce sedinta, contrasemnarea ei de care secretar, si aplicarea stampilei cu stema, aceasta se inregistreaza si primeste un numar din registrul special de numerotare a hotararilor.

(3) In acest registru numerotarea se va face cronologic, incepand cu numarul 1 in fiecare an calendaristic, iar data este cea in care proiectul a fost adoptat.

(4) In termenul stabilit la art.48 alin.2 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin grija secretarului comunei, un exemplar din hotarari, insotite de anexe, daca este cazul, se comunica prefectului in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitatea acestora.

(5) Hotărârile nu pot fi abrogate, revocate, modificate sau completate în şedinţa în care au fost adoptate. Iniţierea unei astfel de acţiuni se face în conformitate cu prevederile legale.

(6) Modificarea, completarea, revocarea sau abrogarea unei hotarari pot fi dispuse prin hotărâri ulterioare adoptate de consiliul local, având ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, dar şi prin acte normative care, în principal, reglementează o anumită problematică, iar ca măsură conexă, dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea lor.

(7) Originalul hotărârilor, documentaţia pe baza cărora au fost adoptate, împreună cu celelalte documente se păstrează la secretarul comunei, în dosarul special al şedinţei.

Art.76. - (1) Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

(2) Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucratoare de la data adoptării.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Art.77. - (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării, dacă prin hotărâre nu se prevede o altă dată ulterioară.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3) În vederea intrării lor în vigoare, hotărârile consiliului local cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri autorizate, prin publicare în Monitorul Oficial al Judetului, precum si in ziarul local “Gazeta de Gilău”.

Art.78. – (1) Prefectul verifică legalitatea actelor administrative adoptate de consiliul local.

(2) În exercitarea atribuţiei cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului local, prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, aceste acte, dacă le consideră nelegale. Actul atacat este suspendat de drept.

CAPITOLUL IV MĂSURI PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GILĂU

Secţiunea 1 Participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a hotărârilor cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) ale Consiliului Local

      Art.79. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală), Consiliul Local al Comunei Gilău, prin compartimentele de specialitate ale Primăriei, are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media locală. Compartimentele de specialitate vor transmite proiectele de hotărâre cu caracter normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliul local. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii propuse, textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi organizaţiilor civice, sindicale, patronale sau oricărui alt grup asociativ de reprezentare civică legal constituit, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) În anunţ se va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

(5) Secretarul comunei va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus.

(6) Proiectul de hotărâre se transmite spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(7) Consiliul Local este obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

(8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Consiliul Local trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuţie.

(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

Secţiunea a 2-a Participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul deliberativ desfăşurat de Consiliul local al Comunei Gilău cu privire la hotărârile cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală)

Art.80. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

 1. a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, dupa caz, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
 2. b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
 3. c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.

(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina compartimentelor de specialitate ale Primăriei.

Art.81. - (1) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de prioritate stabilită de preşedintele de şedinţă, ordine dată de interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei de către asociaţiile de afaceri şi alte organizaţii civice, sindicale, patronale sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică legal constituit care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică.

(2) Ordinea de prioritate nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice.

Art.82. - Preşedintele de şedinţă oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art.83. - (1) Adoptarea hotărârilor de consiliu local cu caracter normativ ţine de competenţa exclusivă a Consiliului Local.

(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art.82 au valoare de recomandare.

Art.84. – (1) Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul primăriei şi publicată în site-ul propriu.

(2) Compartimentele de specialitate sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice.

(3) Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.

(4) Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia întâlnirilor publice în care se dezbat public proiectele de hotărâri cu caracter normativ, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art.85. - Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

Secţiunea a 3-a Raportul anual privind transparenţa decizională

Art.86. – (1) Consiliul Local, prin compartimentele de specialitate ale primăriei, este obligat să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 1. numărul total al recomandărilor primite, privind proiectele de hotărâre cu caracter normativ;
 2. numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâre cu caracter normativ;
 3. numărul participanţilor la şedinţele publice;
 4. numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre;
 5. situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;
 6. evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite;
 7. numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu si prin afişare.

Art.87. - Prevederile acestui capitol nu se aplică procesului de elaborare a hotărârilor cu caracter normativ şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:

 1. apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 3. datele personale, potrivit legii.

CAPITOLUL V ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.88. - (1) Oricare dintre consilieri poate adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului comunei, salariatilor din aparatul de specialitate al primarului, precum şi şefilor unităţilor subordonate consiliului local.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

Art.89. - Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art.90. - (1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art.91. - (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

(3) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Art.92. - (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare (Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitilor).

(2) Nominalizarea comisiilor de specialitate şi a compartimentelor de resort unde vor fi trimise petiţiile spre analiză şi propunere de soluţionare se face de către primar împreună cu secretarul comunei. Propunerile comisiilor de specialitate şi a compartimentelor de resort în vederea soluţionării petiţiilor vor fi dezbătute şi votate în prima şedinţă de consiliu local, la punctul “Întrebări, interpelări, petiţii şi informări”.

(3) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL VI DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Secţiunea 1 Dispoziţii generale

 

 Art.93. - Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Art.94. - (1) Consilierii locali îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi.

(2) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Consiliul local îşi exercită mandatul până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.

Secţiunea a 2-a Drepturile consilierilor locali

Art.95. – (1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(3) Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art.96. - (1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.

(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5 % din indemnizaţia lunară a primarului. (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.

Art.97. - Drepturile băneşti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

Art.98. - Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art.99. - Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local, sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului. Art.100. - Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

Art.101. - Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

Art.102. - (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), consilierii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

Art.103. - Primarul beneficiază de concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii. Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarul are obligaţia de a informa, în prealabil, consiliul local, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, organizată după terminarea concediului.

Art.104. - (1) Dreptul de asociere este garantat consilierilor locali.

(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.

Secţiunea a 3-a Protecţia legală a aleşilor locali

Art.105. - (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.

(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată.

Art.106. - Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Art.107. - Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

Art.108. - (1) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.

(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Secţiunea a 4-a Obligaţiile consilierilor locali

Art.109. - Consilierii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor consiliului local, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Art.110. - Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art.111. - Consilierii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art.112. - Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Art.113. - Consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art.114. - (1) Consilierii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

(2) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.

Art.115. - Consilierii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

Art.116. - Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.117. - Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

Art.118. - (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice, cum ar fi: incapacitate temporară de muncă dovedită de certificatul medical, în cazul unor evenimente de familie ca: nunţi, botezuri sau decese ale rudelor până la gradul IV, a unor calamităţi naturale ca: înzăpezire, inundaţii, cutremure, incendii etc., al trimiterii la cursurile de perfecţionare profesională sau specializare, concedii de odihnă sau tratament, deplasări în ţară sau în străinătate şi al acţiunilor organizate în baza Legii apărării naţionale sau a protecţiei civile.

(2) Prin participarea la şedinţe se înţelege prezenţa efectivă a consilierilor locali la şedinţe pe toată durata lor, la dezbatere, deliberare şi votare.

(3) Este considerat absent motivat, consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unor însărcinări oficiale, precum şi în cazurile enumerate la alineatul (1).

Art.119. - Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

Art.120. - Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe pe baza unui program afişat la sediul primăriei.

Art.121. - Fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

Secţiunea a 5-a Registrul de interese

            Art.122. - (1) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, conform Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

(2) Declaraţiile de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.

 (4) O copie certificată a declaraţiilor de interese, se trimite în termen de 10 zile de la primire  Agenţiei Naţionale de Integritate.

Art.123. - Consilierii locali au un interes personal sau patrimonial într-o anumită problemă supusa dezbaterii, dacă au posibilitatea să anticipeze că o hotărâre a Consiliului Local al Comunei Gilău  ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a.soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

b.orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;

c.o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;

d.o altă autoritate din care fac parte;

e.orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f.o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

Art.124. - În declaraţia privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:

 1. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
 2. veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
 3. participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii; d. participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
 4. asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
 5. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
 6. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
 7. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori; i. lista proprietăţilor deţinute pe raza Comunei Gilău ;
 8. cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia de consilier local; orice cadou sau donaţie primită de consilierii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea consiliului local;
 9. orice alte interese ale consilierilor locali, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Art.125. - (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

Art.126. - Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art.127. – (1) Declaraţia privind interesele personale se depune de către consilierii locali în termen de 30 de zile de la data alegerii in functie.

            (2) In termen de cel mult 30 zile de la data incheierii mandatului sau incetarii activitatii inainte de termen consilierii locali au obligatia sa depuna o noua declaratie de interese.

Art.128. - Consilierii locali au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

Art.129. - Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 125 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

Art.130. - Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 127 si art.128 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei.

Art.131. - Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 124 lit. j) sunt supuse confiscării.

Art.132. - Fapta consilierilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului Penal.

Secţiunea a 6-a Declararea averii

            Art.133. – Consilierii locali au obligaţia să îşi declare averea, conform Legii nr.176/2010  privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Art.134. - (1) Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit Legii nr.176/2010  privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Art.135. - (1) Declaraţia de avere se depune de către consilierii locali în termen de 30 de zile de la data alegerii in functie.

(2) Declaraţia de avere se depune la secretarul Comunei Gilău.

(3) Secretarul Comunei Gilău eliberează depunătorului o dovadă de primire şi ia măsuri pentru asigurarea publicării acesteia.

Art.136. - Declaraţiile de avere reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.

Art.137. -(1) Consilierii locali au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

(2) In termen de cel mult 30 zile de la data incheierii mandatului sau incetarii activitatii inainte de termen consilierii locali au obligatia sa depuna o noua declaratie de avere.

 (3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) si (2) va cuprinde şi actele de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit, făcute în timpul exercitării mandatului, a bunurilor de valoare cuprinse în declaraţie.

(4) Nedepunerea declaratiei de avere in termenele prevazute de lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei.

Art.138. - În cazul în care între averea declarată la data învestirii în funcţie a consilierilor locali şi cea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei se constată diferenţe vădite şi există dovezi certe că unele bunuri ori valori nu puteau fi dobândite din veniturile legale realizate de consilierul în cauză sau pe alte căi licite, averea este supusă controlului, în condiţiile Legii nr.115/1996, cu completările şi modificările ulterioare.

Art.139. - Consilierul local a cărui avere a fost declarată, în total sau în parte, nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, va fi destituit din funcţie.

Art.140. - Fapta consilierilor locali de a face declaraţii de avere care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului Penal.

Secţiunea a 7-a Conflictul de interese şi incompatibilităţile

Art.141. – Conflictele de interese şi incompatibilităţile stabilite pentru aleşii locali sunt prevăzute în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 8-a Încetarea mandatului de consilier

Art.142. - (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 1. demisie;
 2. incompatibilitate;
 3. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
 4. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
 5. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 6. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
 7. punerea sub interdicţie judecătorească;
 8. pierderea drepturilor electorale;
 9. pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a carei lista a fost ales
 10. deces.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) si i) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Art.143. - Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

Art.144. - (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă localitate poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 142 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.

(3) Prevederile art. 142 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

Art.145. - (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului sau a oricărui consilier, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

Secţiunea a 9-a Răspunderea consilierilor locali

Art.146. - Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art.147. - (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

Art.148. - (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. avertismentul;
 2. chemarea la ordine;
 3. retragerea cuvântului;
 4. eliminarea din sala de şedinţă;
 5. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
 6. retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru o şedinţă.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.

 (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art.149. - La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art.150. - (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

Art.151. - (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art.152. - În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art.153. - (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.154. - Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

Art.155. - Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Art.156. - În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

Art.157. - (1) Sancţiunile prevăzute la art. 148 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

Art.158. - Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 148 alin. (1) lit. a)-d).

Art.159. - Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe de consiliu consecutive va fi sancţionat cu retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru încă o şedinţă, în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor.

CAPITOLUL VII APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art.160. - (1) Pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea cel mult 2 posturi cu activitate permanentă, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre a Consiliului Local, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.

(2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de Consiliul Local.

(3) Fisa postului personalului incadrat in cadrul Aparatului permanent al consiliului local este prevazuta in anexa nr.4.

Art.161. - Salarizarea persoanelor din aparatul permanent al consiliului se face potrivit prevederilor codului muncii şi a legilor anuale privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

Art.162. - (1) Apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 160 alin. (1), dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.

Art.163.- (1) Posturile prevăzute la art. 160 alin. (1) nu se includ în numărul maxim de posturi aprobate conform legislatiei in vigoare.

(2) Personalului angajat potrivit art. 160 alin. (1) nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.

(3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 160 alin. (1) îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului comunei şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor Consiliului Local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE

Art.164. - Consiliul Local hotărăşte asupra componenţei delegaţiilor ce se efectuează în numele Consiliului Local.

Art.165. - Procesul-verbal al şedinţei anterioare de consiliu local va fi pus la dispoziţia consilierilor, cu 3 zile înaintea şedinţei curente.

Art.166. - (1) Primarul şi viceprimarul Comunei Gilău au dreptul la un concediu de odihnă anual plătit pentru fiecare an calendaristic, de 25 de zile lucrătoare, care se efectuează în maxim 3 fracţii, din care una este de cel puţin 15 zile lucrătoare.

(2) Primarul şi viceprimarul vor aduce la cunoştinţa Consiliului Local, în şedinţa premergătoare plecării în concediu, perioada de efectuare a acestuia. În cadrul aceleiaşi şedinţe, primarul va aduce la cunoştinţa Consiliului Local dispoziţia privitoare la desemnarea atribuţiilor şi competenţelor pe care le va îndeplini viceprimarul pe durata concediului.

(3) Primarul şi viceprimarul efectuează concediul de odihnă în fiecare an, dar nu pot efectua concediul de odihnă simultan.

(4) În cazuri excepţionale, cu motivarea necesară, Consiliul Local poate aproba ca primarul şi viceprimarul să efectueze concediul de odihnă şi în anul următor.

Art.167. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliul local sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, convocată şi organizată de primar şi desfasurata în prezenta primarului sau viceprimarului.

(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegatul sătesc va fi invitat în mod obligatoriu.

(4) Votul delegatului sătesc are caracter consultativ.

Art.168. - Adoptarea şi modificarea prezentului Regulament se face cu votul a doua treimi din numarul consilierilor în funcţie.

Preşedintele şedinţei, Iovanescu Cristinel

Secretar,                                                                                                                jr.Pop Laurentiu

Regulament de organizare şi funcţionare Primăria Gilău

Art. 1

(1) Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, împreună cu apararatul de specialitate a primarului constituie Primăria Comunei Gilău, instituţie publică cu activitate permanentă care asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Constituţiei, ale legilor ţării, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului judeţean, ale Consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii.

(2) Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Art. 2

(1) MISIUNEA Primăriei este să se preocupe de nevoile comunităţii şi rezolvarea acestora într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă pentru asigurarea prosperităţii locuitorilor comunei, prin furnizarea de servicii publice la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.

(2) OBIECTIVELE GENERALE ale Primăriei comunei sunt următoarele:

 1. dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;
 2. organizarea şi asigurarea funcţionării aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 3. administrarea domeniului public şi privat al comunei;
 4. gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 5. cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢILE fiecărui compartiment sunt reglementate de prezentul regulament.

Art. 3

(1) Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comuna.

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Judeţean şi asigură executarea hotărârilor Consiliului local.

(3) Primarul funcţionează ca autoritate administrativă autonomă şi rezolvă treburile publice din comuna, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Statutul juridic al primarului cuprinde şi calitatea de reprezentant al statului în comună.

(5) Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau încredinţate de către Consiliul local.

(6) Primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite.

(7) Primarul numeşte şi eliberează în condițiile legii din funcţie personalul din aparatul de specialitate a primarului cu excepţia secretarului.

(8) Atribuţiile ce revin primarului potrivit legii şi a hotărârilor Consiliului local pot fi delegate, conform legii. Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu atribuţiile delegate fiind întru totul valabile. Pentru exercitarea aceleiaşi atribuţii, primarul poate delega una sau mai multe persoane, fără ca în această situaţie să fie vorba de conflict pozitiv de competenţă.

(9) Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau, după caz, a persoanelor interesate.

(10) In exercitarea funcţiei, primarul este ocrotit de lege.

Art. 4

(1) Viceprimarul este ales de Consiliul local .

(2) Viceprimarul exercită atribuţii delegate în numele primarului, prin dispoziţia primarului.

(3) Viceprimarul întocmeste şi semnează actele pe care le presupune executarea atribuţiilor delegate.

Art. 5

(1) La nivelul comunei s-a înfiinţat funcţia de administrator public.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.
(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 6

(1) Secretarul comunei este funcţionar public cu funcţie publică de conducere, este subordonat primarului, se bucură de stabilitate în funcţie şi îndeplineşte atribuţii încredinţate de către Consiliul local sau de către primar.

(2) Secretarul comunei îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.

Art. 7

(1) Aparatul de specialitate a primarului cuprinde funcţionarii publici şi personalul contractual din birouri şi compartimente prevăzute în organigramă şi în prezentul regulament si isi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, hotărârile Guvernului şi ale Consiliului local.

(2) Structura acestuia şi numărul de personal este în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale și în limita numărului maxim de posturi aprobate.

(3) Primarul conduce, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul primăriei, conform atribuţiilor prevăzute de lege. Viceprimarul şi secretarul îndrumă compartimentele funcţionale conform atribuţiilor pe care le au potrivit legii şi delegate de către primar.

Art. 8

Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

 1. a) relaţii de autoritate ierarhice: - subordonarea şefilor de compartimente faţă de primar, viceprimar şi secretar, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor primarului şi a structurii organizatorice; - subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful de compartiment.
 2. b) relaţii funcţionale: - se stabilesc de către compartimentele funcţionale din structura organizatorică a Primăriei Comunei cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local al comunei, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului şi în limitele prevederilor legale;
 3. c) relaţii de cooperare se stabilesc între: - compartimentele funcţionale din structura organizatorică a Primăria comunei sau între acestea şi compartimente corespondente din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local; - compartimentele din structura organizatorică a Primăriei comunei şi compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale din ţară. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin dispoziţia Primarului sau hotărâre a Consiliului Local.
 4. d) relaţii de reprezentare: - în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de primar, secretarul , viceprimarul sau personalul compartimentelor funcţionale din structura organizatorică reprezintă Primăria comunei în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, ONG-uri, etc., din ţară sau străinătate. Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei comunei.
 5. e) relaţii de inspecţie şi control: - se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control sau personalul mandatat prin dispoziţie a primarului şi unităţile subordonate Consiliului Local sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi acte normative în vigoare.

Art. 9

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei împreună cu compartimentele din cadrul Primăriei vor urmări şi vor duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local precum şi prevederile prezentului regulament.

Art. 10

(1) În termen de 5 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, personalul cu funcţii de conducere va întocmi fişa postului pentru fiecare salariat în parte.

(2) Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor, reieşite din legislaţie şi din prezentul regulament.

(3) Fişele posturilor se aprobă de către primar şi fac parte integrantă din prezentul Regulament.

(4) Fisele posturilor vor fi însuşite de către fiecare salariat sub luare de semnătură.


Structura organizatorică, obiecativele specifice, atribuţiile şi activităţile compartimentelor de lucru

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Este subordonat Primarului.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de muncă:

Verificarea şi evaluarea conformităţii activităţilor primăriei cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

3. Atribuţiile şi activităţile compartimentului de muncă:

a) elaborarea normelor metodologice specifice primăriei, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

b) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern la nivelul instituţiei (primăriei);

c) efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanţă) asupra tuturor activităţilor desfăşurate de instituţie, inclusiv în alte entităţi subordonate sau care beneficiază, sub diverse forme, de finanţare de la bugetul local, cu privire la:

- formarea şi utilizarea fondurilor publice, administrarea patrimoniului public;

- evaluarea sistemelor de management financiar şi control sub aspectul transparenţei şi conformităţii cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

d) auditarea, cel puţin o dată la trei ani, a următoarelor activităţi (fără a se limita la acestea):

 • angajamente bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
 • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al comunei;
 • constituirea veniturilor publice;
 • alocarea creditelor bugetare;
 • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 • sistemul de luare a deciziilor;
 • sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate acestor sisteme;
 • sistemele informatice.

e) raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din misiunile de audit efectuate;

f) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;

g) verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduită etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate şi iniţierea de măsuri corective necesare în cooperare cu conducătorii entităţilor publice în cauză.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Din punct de vedere ierarhic funcţional compartimentul este, potrivit prevederilor legale, în directa subordonare a conducătorului instituţiei.

Relaţiile funcţionale ale compartimentului se stabilesc cu toate compartimentele din instituţie, de la care primeşte informaţiile solicitate în desfăşurarea misiunilor de audit cuprinse în: fişa postului salariaţilor, proceduri de lucru, alte documente specifice activităţii fiecărui compartiment.

Informaţiile transmise către compartimentele din primărie sunt conţinute de documentele specifice misiunilor de audit: notificări, minute ale şedinţelor de deschidere şi închidere ale misiunilor, fişe de identificare şi analiză a problemelor, proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit.

Compartimentul primeşte şi transmite celorlalte compartimente din primărie şi alte informaţii cuprinse în note interne, referate etc.

Relaţiile de control constau în efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activităţilor care se desfăşoară în cadrul instituţiei conform planului anual sau de misiuni cu caracter excepţional (ad-hoc) dispuse de către conducătorul instituţiei.

În cadrul relaţiilor de reprezentare, în efectuarea misiunilor de audit, compartimentul de audit reprezintă conducătorul instituţiei.

Pe plan extern relaţiile compartimentului audit public intern se stabilesc cu autorităţi şi instituţii publice – entităţi publice de subordonare locală (regii autonome, instituţii publice), persoane juridice de drept public finanţate de la bugetul local, alte autorităţi publice centrale şi locale – persoane juridice private – asociaţii şi fundaţii care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăţi comerciale partenere (colaboratoare) - organizaţii internaţionale – organizaţii partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.

Compartimentul de audit public intern primeşte de la entităţile din exterior informaţiile pe care le consideră relevante în desfăşurarea misiunilor de audit, conţinute în documentele pe care acestea le întocmesc în activitatea de gestionare a fondurilor din bugetul local (statut, organigramă, fişele posturilor salariaţilor, regulamente de organizare şi funcţionare, balanţe şi bilanţuri privind activitatea desfăşurată, documente financiar-contabile etc.). La rândul său, compartimentul de audit public intern transmite entităţilor din exterior informaţii specifice misiunilor de audit pe care le desfăşoară cuprinse în: notificări, minute ale şedinţelor de deschidere şi închidere a misiunilor, fişe de identificare şi analiza problemelor, proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit.

 

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Este subordonat PRIMARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de munca:

Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Comunei.

3. Atribuţiile şi activităţile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea referatelor de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local referitoare la activităţile specifice compartimentului.
 2. Colaborarea cu Compartimentul Achiziţii publice în vederea întocmirii documentaţiilor şi asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitaţie: planul de situaţie, obţine certificatul de urbanism, in sensul transmiterii tuturor datelor de ordin tehnic in vederea intocmirii documentatiilor pentru licitatii.
 3. Urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale, exclusiv cele de natură financiară, pentru terenurile supuse concesionării/asocierii/închirierii/comodatului/atribuirii, întocmeşte acte adiţionale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor sau a altor clauze contractuale.
 4. Verificarea pe teren a fiecărei cereri de concesiune/asociere/închiriere/comodat/atribuire, supune analizei comisiilor de specialitate spre analiza si decizie si apoi elaboreaza proiectele de hotărâri de consiliu, chiriile pentru imobilele din evidenţe, în condiţiile în care acestea nu sunt stabilite expres de lege.
 5. Verificarea periodică pe teren a modului de îndeplinire a clauzelor contractuale pentru imobilele care fac obiectul contractelor din evidenţele serviciului.
 6. Ţine evidenţa tehnică a contractelor din evidenţe, precum şi a documentaţiei şi corespondenţei aferente acestora şi le supune aprobării comisiei de specialitate, respectiv consiliului local, conform procedurilor instituite.
 7. Ia măsurile ce se impun pentru transmiterea actelor administrative locatarului, pentru semnarea lor de către părţi, transmiterea operativă a contractelor, semnate de locatar, către Compartimentul de contabilitate în vederea urmăririi şi ţinerii evidenţei economico-financiare, precum şi luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea şi preluarea acestuia.
 8. Demarează procedurile de reziliere a contractelor de asociere sau închiriere cazul în care titularii acestora nu respectă clauzele contractuale de natură tehnică (exclusiv cele de natură financiară).
 9. Asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.
 10. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului.

 

SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Eliminarea activităţilor şi faptelor ilegale în domeniile: construcţiilor şi disciplinei în construcţii, protecţiei mediului, în domeniul comercial, ordinii şi liniştii publice, siguranţei traficului rutier, a pășunatului ilegal, a interelaţiilor cu cetăţenii, persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor cu atribuţii de control;

Crearea unui climat de siguranţă socială, de respectare a legilor.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea comunei şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul comunei, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al comuneiori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comuneisau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE LUCRU:

- colaborează cu direcţiile şi compartimentele din cadrul primăriei primind şi furnizând informaţii specifice compartimentului care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren şi sunt de competenţa acestora.

 

BIROU INVESTIȚII, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI.

2. Obiective specifice ale compartimentului de lucru

Dezvoltarea urbanistică a comunei, amenajarea teritoriului.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. aplică prevederile legale în domeniul urbanism, amenajare a teritoriului şi autorizare a lucrărilor de construcţii;
 2. elaborează certificate de urbanism în vederea: informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”; cereri în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 3. elaborează autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, adeverinţe de confirmare a desfiinţării construcţiilor, certificate de atestare a edificării construcţiilor, răspunsuri la note interne, elaborează dovezi de existentă a construcţiilor, răspunsuri la instantele de judecată, răspunsuri la adrese;
 4. efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse analizei,
 5. întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
 6. întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;
 7. acordă informaţii publicului în probleme de urbanism.
 8. emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
 9. emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
 10. emite adeverinţe de confirmare a existenţei construcţiilor ridicate fără autorizaţie de construire;
 11. răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
 12. răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
 13. întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
 14. oferă informaţii cetăţenilor în programul cu publicul;
 15. emite adeverinte de inexistenţă a construcţiilor.
 16. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI .

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Asigurarea funcţionalităţii aparatului de specialitate al primarului din punct de vedere al curăţeniei birourilor, întreţinerea şi repararea bunurilor.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. controlează modul de folosire a bunurilor, ia măsuri pentru întreţinere şi repararea acestora, precum şi scoaterea din inventar a celor uzate pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale.
 2. organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aflate de acces şi curte interioară.
 3. se preocupă de întreţinerea şi folosirea raţională a clădirilor, instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar şi urmăreşte mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul.
 4. asigura încălzirea corespunzătoare a birourilor si ia masuri de prevenire a incendiilor în afara prezenei personalului în primărie;
 5. asigura curieratul primăriei;
 6. menţine integritatea si calitatea bunurilor din cadrul primăriei;
 7. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.

 

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ, PSI, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Preîntâmpinarea, reducerea şi eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora în scopul protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor şi valorilor.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă;
 2. Identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale, prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
 3. Informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
 4. Conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;
 5. Informarea populaţiei şi a salariaţiilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă;
 6. Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă pe teritoriul administrativ al comunei;
 7. Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă;
 8. Informarea şi pregătirea prevenitivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 9. Înştiinţarea autorităţilor publice şi locale privind potenţiala apariţie a unor situaţii de urgenţă, precum şi monitorizarea şi participarea la gestionarea acestora;
 10. Identificarea măsurilor pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi artistice, precum şi a mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă;
 11. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind sănătatea și securitatea în muncă;
 12. Participarea la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă.
 13. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE LUCRU:

Sistemul de relaţii al compartimentului funcţionează pe principiile: respectării legii; ierarhizării; colaborării; responsabilităţii; implicării active; se autosesizează şi iniţiază demersurile legale pentru rezolvarea oportună a problemelor nou apărute.

 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

1. Datele de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI.

2. Obiectivul specific al compartimentului de lucru

Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea furnizării informaţiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat, sursele de finanţare, execuţia de casă a bugetului local pe structura clasificaţiei bugetare.

Stabilirea, constatarea, controlul și colectarea impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local.

3. Activităţile compartimentului

Buget, contabilitate:

 1. Organizează evidenţa contabilă la nivelul Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 2. asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv.
 3. stabileşte măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a bugetului local.
 4. asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenţei, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat al comunei;
 5. asigură inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin Comunei şi administrarea corespunzătoare a acestora.
 6. răspunde de organizarea, în condiţiile legii, a evidenţei gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor şi materialelor de întreţinere.
 7. organizează şi conduce evidenţa mijloacelor fixe înscrise în patrimoniul privat al instituţiei, supuse amortizării , în condiţiile legii;
 8. urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare şi informează lunar ordonatorul principal de credite.
 9. face propuneri de fundamentare, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului local al comunei, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local , în vederea aprobării bugetului anual;
 10. face propuneri pentru stabilirea şi dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.
 11. urmăreşte permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.
 12. verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local .
 13. prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori se impune, datele necesare pentru evidenţierea stării economice şi sociale a comunei.
 14. efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi atragerea de noi surse de finanţare,
 15. verifică respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor de evidenţă tehnică şi operativă în gestiunea proprie
 16. răspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată prin bugetul local.
 17. asigură întocmirea balanţelor de verificare lunare, trimestriale, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale.
 18. întocmeşte lucrări de execuţie operativă şi periodică privind execuţia bugetară de casă a bugetului local, fondurile extrabugetare şi speciale;
 19. asigură lucrările de încheiere a exerciţiului financiar la finele anului şi întocmeşte bilanţul contabil anual;
 20. exercită controlul asupra documentelor privind încasarea veniturilor extrabugetare;
 21. centralizează conturile de execuţie de la unitatea şcolară din localitate, urmăreste încadrarea cheltuielilor in bugetul stabilit, centralizează dările de seamă contabile;
 22. asigură evidenţa, urmărirea şi plata facturilor pentru bugetul local şi activităţile autofinanţate;
 23. asigură respectarea reglementarilor în vigoare cu privire la utilizarea mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială;

Taxe și impozite:

 1. propune, în conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum si stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul local .
 2. efectuează analize si întocmeste situatii în legătură cu verificarea, constatarea si stabilirea taxelor si impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, luarea măsurilor pentru nerespectarea legislatiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală si propune măsuri pentru respectarea legalitătii în materie de impozite si taxe.
 3. face propuneri de solutionare a obiectiunilor formulate la actele de control sau de impunere, conform legislatiei în vigoare.
 4. urmăreste si răspunde de respectarea si aplicarea hotărârilor Consiliului local si a celorlalte acte normative care reglementează taxele si impozitele locale si alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local.
 5. constată si stabileste impozite si taxe locale, datorate de persoanele fizice și juridice
 6. urmăreste întocmirea si depunerea în termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de către contribuabili.
 7. gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic.
 8. verifică periodic sinceritatea declaratiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferente fată de impunerea initială.
 9. aplică sanctiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice și juridice care încalcă prevederile legale.
 10. efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu si-au corectat declaratiile initiale.
 11. intocmeste documentatiile necesare în limita competentei si propune acordarea de amânări sau esalonări, reduceri, scutiri in baza cererilor impuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate.
 12. asigură si răspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele continute de fiecare dosar fiscal.
 13. afectuează actiuni de control in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala.
 14. asigură cuprinderea în activitatea de verificare si stabilire a impozitelor si taxelor a tuturor persoanelor care au calitatea de contribuabili.
 15. cercetează obiectiile si contestatiile persoanelor privind stabilirea impozitelor si taxelor si propune solutii de rezolvare.
 16. propune, în conditii prevăzute de lege restituirea de impozite si taxe, compensări între impozitele si taxele locale.
 17. solutionează în termen cererile depuse de contribuabili.
 18. transmite documentatia pentru urmarire in cazul diferentelor de impozite si taxe, penalitati de intarziere si amenzi stabilite persoanelor.
 19. efectuează analize si întocmeste informări în legătură cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele actiunilor de verificare si măsurile luate pentru nerespectarea legislatiei.
 20. asigură păstrarea confidentialitătii lucrărilor efectuate si a informatiilor detinute.
 21. asigură pastrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.
 22. Desfăşoara activitatea de inspecţie fiscală.

Executare silită:

 1. Organizează si desfăsoară activitatea de executare silită a debitorilor persoane fizice si juridice, pentru stingerea creantelor datorate bugetului local, în limitele competentelor legale;
 2. Întocmeste toate actele necesare si legale în vederea aplicării procedurii de executare silită;
 3. Aplică măsura popririi asupra veniturilor si disponibilitătilor bănesti datorate de terte persoane debitorului, verifică si urmăreste respectarea conditiilor de înfiintare a popririi precum si operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;
 4. Aplică măsura decontării bancare în cazul debitorilor detinători de conturi bancare verifică si urmăreste operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;
 5. Aplică măsura sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorilor în conditiile legii, organizează si asigură ridicarea, transportarea si depozitarea în conditii de sigurantă a bunurilor sechestrate;
 6. Stabileste si propune aprobării, măsurile de ridicare si valorificare a bunurilor
 7. Asigură si răspunde, în conditiile legii, de depozitarea si păstrarea corespunzătoare a bunurilor sechestrate si luate în custodie;
 8. Numeste custodele si administratorul sechestru si propune conducerii spre aprobare indemnizatia acestuia, dacă este cazul;
 9. Asigură valorificarea bunurilor sechestrate în conditiile legii precum si distribuirea sumelor obtinute;
 10. Propune evaluarea bunurilor sechestrate de către personal autorizat, în conformitate cu prevederile legale;
 11. Asigură, în limita competentelor acordate, desfăsurarea în conformitate cu prevederile legii si a dispozitiilor primarului, a licitatiilor publice, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;
 12. Întocmeste documentatia legală privind declararea stării de insolvabilitate a persoanele competente;
 13. Întocmeste evidenta separată a situatiilor de insolvabilitate, verifică periodic debitorii aflati în această situatie, urmăreste starea de insolvabilitate până la înplinirea termenului de prescriptie.
 14. participă la sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, sustine proiecte de hotărâri spre avizare, prezintă rapoarte, informări si alte materiale, la solicitare consilierilor si informează conducerea executivă despre acestea.
 15. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.
 16. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului.

- Colaborează cu toate compartimentele din cadrul institutiei primind si furnizând informatii specifice privind materia impozabilă;

- Colaborează cu alte institutii ale statului în vederea stabilirii, identificării materiei impozabile;

- Colaborează cu alte institutii; cu notarii, avocatii, executorii judecătoresti/bancari si alte profesii liberale în vederea identificării materiei impozabile.

 

Casa de cultură Dumitru Sopon

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Susţinerea culturii tradiţionale, a etnografiei şi folclorului, promovarea valorilor culturale locale atât în țară, cât și peste hotare.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. colecţionează şi achiziţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de lectură, informare la nivelul comunităţii locale;
 2. completează curent şi retrospectiv colecţiile, prin achiziţii, abonamente, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, transfer, donaţii, legate, sponsorizări şi alte surse;
 3. asigură evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a colecţiilor şi a circulaţiilor acestora în relaţia bibliotecă-utilizator-bibliotecă;
 4. elimină periodic din colecţiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, publicaţiile care nu au circulaţie către utilizatori sau care prezintă un grad avansat de uzură fizică;
 5. asigură, potrivit solicitărilor primite, împrumutul interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. efectuează, în condiţiile legii, operaţiunile de recuperare fizică şi a contravalorii publicaţiilor degradate ori nerestituite de către cititori;
 7. organizează activităţi specifice de formare şi informare a utilizatorilor, de animaţie şi de comunicare a colecţiilor;
 8. concepe şi elaborează rapoartele de activitate;
 9. colaborează cu şcolile sau alte intituţii de cultură şi partenere pentru organizarea activităţilor educative şi culturale ale bibliotecii;
 10. stabileşte organizarea spaţiului bibliotecii, inclusiv localizarea şi aranjarea cărţilor şi celorlalte materiale, a zonelor de lectură, de referinţă şi de lucru;
 11. selectează documentele de bibliotecă obţinute prin donaţie şi stabileşte valorile de intrare în gestiune, corelate cu preţurile practicate pe piaţa internă;
 12. întomeşte notele de fundamentare necesare pentru obţinerea unor aprobări prin Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului;
 13. întocmeşte programul anual de activitate al bibliotecii, precum şi programul aniversărilor şi comemorărilor culturale;
 14. întocmeşte rapoarte şi dări de seamă asupra activităţii bibliotecii;
 15. caută colaboratori şi parteneri ai activităţilor educaţionale şi culturale şi întocmeşte parteneriate de colaborare cu alte instituţii;
 16. organizează activităţile de animaţie culturală şi de mediatizare a colecţiilor bibliotecii în vederea creşterii numărului de utilizatori, a ridicării nivelului general de cunoaştere şi a satisfacerii în mod plăcut a timpului liber al individului prin lectură şi informare;
 17. efectuează lucrările de descriere a publicaţiilor;
 18. inventariază publicaţiile nou primite;
 19. organizează şi participă la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei şi a Consiliului local
 20. Redactarea corespondenţei specifice cu instituţii de cultură, ONG-uri, culte
 21. Întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activităţi din domeniul specific;
 22. Îndrumă, coordonează, promovează acetivitatea ansamblului folcloric.
 23. Întocmește calendarul de participare la festivalurile culturale interne și internaționale,
 24. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.
 25. Se ocupă de ditarea ziarului local
 26. Arhivează fotografiile făsute la menifestațiile culturale din comună

4. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE LUCRU:

- colaborează cu toate compartimentele de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi soluţionează sesizarile din aria sa de competenţă.

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Compartimentul este subordonat PRIMARULUI ȘI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Asigură elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de resurse umane şi a procedurilor de lucru.

3. Activităţile compartimentului

Angajarea şi integrarea salariaţilor:

a) recrutare;

b) selecţie;

c) integrare.

Motivarea salariaţilor:

a) evaluarea posturilor;

b) salarizarea;

c) motivarea nesalarială.

Organizarea resurselor umane:

a) analiza şi reevaluarea posturilor;

b) elaborarea documentelor organizaţionale (Regulamentul Intern, R.O.F., C.C.M., Stat de funcţii, organigrama).

Gestiunea personalului:

a) elaborarea, completarea şi negocierea C.C.M şi C.I.M.;

b) gestiunea a dosarelor profesionale şi de personal;

c) gestiunea bazei de date a evidentei personalului;

d) elaborarea de documente de evidentă a personalului.

Planificarea resurselor umane:

a) pregatirea/perfectioanrea salariaţilor;

b) promovarea salariaţilor.

c) întocmește și supune spre aprobare planul de perfecționare.

Evaluarea performantelor resurselor umane:

a) evaluarea performanţelor profesionale individuale;

b) evaluarea aptitudinală;

- asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului.

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI si SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Acordarea de prestaţii sociale si servicii sociale cu caracter primar menite sa asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a grupurilor vulnerabile , precum si a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

1. In domeniul protectiei copilului:

 • monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
 • identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
 • realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
 • exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
 • sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
 • asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
 • asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentului delicvent;
 • colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
 • realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
 • asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;
 • asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

2. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

 • evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
 • identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial si in comunitate;
 • elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
 • organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
 • evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
 • asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
 • asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
 • asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
 • realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
 • dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
 • colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
 • asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;
 • asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât sa fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;
 • asigură realizarea activităţilor de asistenţă sociala în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia in vigoare.
 • asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

- colaborează cu toate compartimentele de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi soluţionează sesizarile din aria sa de competenţă, conform procedurilor sale interne;

- colaborează cu organismele similare din ţară, cu autorităţile judeţene, organele de poliţie, parchete, instanţe judecătoreşti, autorităţi ale administraţiei centrale.

 

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului:

Asigurarea implementării cadrului legal referitor la registrul agricol.

3. Activităţile compartimentului:

 1. Reconstituirea dreptului de proprietate privată în conformitate cu legile fondului funciar şi Legea nr. 10/2001;
 2. Rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
 3. Evidenţa şi urmărirea modificărilor statutului terenurilor agricole pe raza comunei.
 4. Înregistrarea terenurilor pe categorii de folosinţă;
 5. Urmărirea evidenţei animalelor;
 6. Eliberarea adeverinţelor pentru acordarea de subvenţii.
 7. Atribuţiile compartimentului de lucru:
 8. Realizează evidenţa Registrului agricol la zi, conform legislaţiei în vigoare;
 9. Eliberează pe baza Registrului agricol certificate de producător pentru valorificarea produselor agricole pe piată;
 10. Redactează răspunsurile la cererile adresate de producători privind modificări de poziţii, adeverinţe solicitate în baza Registrului Agricol etc.;
 11. Întocmeşte evidenţa efectivelor de animale pe circumscripţii sanitar-veterinare, precum şi opisul alfabetic;
 12. Eliberează bilete de proprietate în vederea vânzării animalelor;
 13. Transcrie în registrele agricole animalele vândute / cumpărate, produşii obţinuţi din fătări şi animalele moarte;
 14. Eliberează adeverinţele solicitate pentru obţinerea drepturilor de şomaj, burse şcolare;
 15. Centralizează datele înscrise în registrul agricol, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol;
 16. Înregistrează de la gospodării producţia vegetală si animală, cu respectarea legii;
 17. Verifică şi avizează documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice privind acordarea de subvenţii producătorilor agricoli;
 18. Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la evoluţia efectivelor de animale şi modul de utilizare a terenurilor;
 19. La sesizarea deţinătorilor de terenuri, constată daunele provocate culturilor de factori climatici şi de animale;
 20. Eliberează certificate de producător şi le vizează trimestrial;
 21. Dă consultaţii şi informaţii publicului în probleme ce intră în sfera de rezolvare a compartimentului;
 22. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. SISTEMUL DE RELAŢII IN COMPARTIMENTUL DE LUCRU:

Primeşte şi transmite către compartimentele din cadrul primăriei şi instituţiilor statului implicate în aplicarea legilor proprietăţii, informaţii legate de fondul funciar, pe care-l administrează sau se află în zona de competenţă a compartimentului.

 

COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR ŞI CADASTRU

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului:

Asigurarea implementării cadrului legal referitor la fondul funciar şi cadastru.

3. Activităţile compartimentului:

 1. Reconstituirea dreptului de proprietate privată în conformitate cu legile fondului funciar şi Legea nr. 10/2001;
 2. Rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
 3. Evidenţa şi urmărirea modificărilor statutului terenurilor agricole pe raza comunei.
 4. Înregistrarea terenurilor pe categorii de folosinţă;
 5. Urmărirea evidenţei animalelor;
 6. Eliberarea adeverinţelor pentru acordarea de subvenţii.

4. Atribuţiile compartimentului de lucru:

 1. Îndeplineşte toate sarcinile transmise de preşedintele şi secretarul comisiei de aplicare a legilor funciare;
 2. Îndeplineşte toate sarcinile transmise de primar, viceprimari şi secretar în condiţiile legii;
 3. Verifică datele şi informaţiile primite în vederea realizării lucrărilor aferente compartimentului, verifică încadrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, răspunde de circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor;
 4. Planifică şi organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 5. Participă la punerea în posesia terenurilor a persoanelor îndreptăţite;
 6. Participă la punerea în posesie a veteranilor de război şi a luptătorilor în Revoluţia din Decembrie 1989;
 7. Întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite şi ţine evidenţa titlurilor de proprietate eliberate de Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, înmânându-le titularilor;
 8. Participă la constatarea efectelor produse de calamităţile naturale în agricultură;
 9. Dă consultaţii şi informaţii publicului ce intră în competenţa de rezolvare a compartimentlui, ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni;
 10. Verifică cerererile depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate, întocmeşte referatele care vor fi prezentate în comisia de fond funciar;
 11. Analizează expertizele tehnice şi formulează punctul de vedere la propunerile ce decurg din acestea.
 12. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

5. SISTEMUL DE RELAŢII IN COMPARTIMENTUL DE LUCRU:

Primeşte şi transmite către compartimentele din cadrul primăriei şi instituţiilor statului implicate în aplicarea legilor proprietăţii, informaţii legate de fondul funciar, pe care-l administrează sau se află în zona de competenţă a compartimentului.

 

Compartiment de Stare Civilă

1. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Este subordonat PRIMARULUI și SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de muncă:

Exercitarea competenţelor ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor.

3. Atribuţiile şi activităţile compartimentului de muncă

Pe linie de stare civilă, Compartimentul are următoarele atribuţii principale:

 1. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
 2. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre;
 3. Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 4. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
 5. Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
 6. Întocmeşte buletine statistice de naştere, de casătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite, Direcţiei Judeţene de Statistică;
 7. Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
 8. Propune, anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
 9. Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse -parţial sau total - după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
 10. Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
 11. Sesizează imediat serviciul judeţean de evidenţă a persoanelor, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
 12. Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, asigură rectificarea actelor de stare civilă şi transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate;
 13. La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecatorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 14. Desfăşoară activităti de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor în domeniul de activitate;
 15. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu alte unități autorizate;
 16. Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre si persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.
 17. Asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE MUNCA:

În îndeplinirea atribuţiilor cu care este investit, Compartimentul cooperează cu celelalte compartimente de lucru din aparatul de specialitate al Primarului şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile publice, agenţii economici, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice sau juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

COMPARTIMENT DE ACHIZIŢII PUBLICE

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice compartimentului de lucru:

Derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării comunei şi asigură achiziţionarea bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a municii în cadrul instituţiei.,

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. Asigură asistenţa tehnică pentru angajarea şi utilizarea surselor de finanţare pentru obiectivele de investiţii publice şi reparaţii, în scopul respectării legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 2. Participă la recepţiile obiectivelor de investiţii publice conform prevederilor legale;
 3. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 4. Elaborează documentaţia de atribuire pe suport hârtie şi/sau magnetic, asigurând accesul nerestricţionat, direct (acolo unde este posibil, prin mijloace electronice) operatorilor economici, preluând din compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificaţii tehnice) sau documentaţia descriptivă, în cazul procedurilor de negociere, dialog competitiv sau achiziţie directă sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în aplicarea procedurii de atribuire;
 5. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform prevederilor legale;
 6. Asigură cu maximă transparenţă circuitul informaţional privind solicitările de clarificări între participanţii la procedură şi autoritatea contractantă, precum şi între compartimentul intern specializat şi compartimentele tehnice de specialitate privind conţinutul caietului de sarcini;
 7. Redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate cu prevederile legale, spre publicare în SEAP, Monitorul Oficial al României partea VI-a Achiziţii publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;
 8. Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 9. Participă ca membri în comisiile de evaluare a ofertelor; Poate asigura, din punct de vedere organizatoric, secretariatului acesteia;
 10. Acordă comisiilor de evaluare consultaţii referitoare la conţinutul documentaţiei de achiziţii;
 11. Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea Primarului şi cu avizul compartimentului juridic;
 12. Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 13. Oferă indicaţii, clarificări, completări referitoare la documentele licitaţiilor, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;
 14. Elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;
 15. Elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/ selectare/ preselectare în colaborare cu compartimentele interesate în achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări;
 16. Pune la dispoziţia oricărui operator economic care solicită, documentaţia de atribuire/selectare/preselectare;
 17. Răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-se către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
 18. Informează ofertanţii privind rezultatele procedurii de achiziţie;
 19. Participa la redactarea contractelor de achiziţie publică;
 20. Elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii;
 21. Duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 22. Întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;
 23. Pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii;
 24. Asigură derularea procedurii de atribuire începând cu manifestarea intenţiei de participare la procedură a operatorilor economici interesaţi, depunerea candidaturilor, primirea ofertelor şi deschiderea acestora, examinare-evaluare, stabilirea ofertei câştigătoare şi adjudecarea /anularea procedurii, după caz;
 25. Înaintează spre aprobare conducătorului autorităţii contractante raportul de atribuire şi către compartimentul suport-logistic proiectul de contract, oferta declarată câştigătoare pentru întocmirea contractului/acordului cadru;
 26. Participă la atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierii acordului-cadru prin notificarea rezultatului către participanţii la procedură, asigurarea transmiterii către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a punctului de vedere privind soluţionarea contestaţiilor primite, la solicitarea acestuia (unde este cazul) întocmeşte şi transmite spre publicare anunţul de atribuire;
 27. Asigură aplicărea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 28. Înaintează compartimentelor de specialitate un exemplar al ofertei câştigătoare şi al contractului/acordului – cadru pentru urmărirea derulării contractului/acordului-cadru;
 29. Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
 30. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, din punctul de vedere al procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 31. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 32. Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 33. Asigură, la cerere, asistenţă tehnică unitatilor din subordine, privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice;
 34. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;

4. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE LUCRU:

- Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor de realizare achiziţii, alte cereri.

 

Ediţia I, Revizia 00. - 2018

 

Regulament privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici în comuna Gilău