Regulament de organizare şi funcţionare Primăria Gilău

Art. 1

(1) Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, împreună cu apararatul de specialitate a primarului constituie Primăria Comunei Gilău, instituţie publică cu activitate permanentă care asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Constituţiei, ale legilor ţării, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului judeţean, ale Consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii.

(2) Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Art. 2

(1) MISIUNEA Primăriei este să se preocupe de nevoile comunităţii şi rezolvarea acestora într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă pentru asigurarea prosperităţii locuitorilor comunei, prin furnizarea de servicii publice la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.

(2) OBIECTIVELE GENERALE ale Primăriei comunei sunt următoarele:

 1. dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;
 2. organizarea şi asigurarea funcţionării aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 3. administrarea domeniului public şi privat al comunei;
 4. gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 5. cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢILE fiecărui compartiment sunt reglementate de prezentul regulament.

Art. 3

(1) Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comuna.

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Judeţean şi asigură executarea hotărârilor Consiliului local.

(3) Primarul funcţionează ca autoritate administrativă autonomă şi rezolvă treburile publice din comuna, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Statutul juridic al primarului cuprinde şi calitatea de reprezentant al statului în comună.

(5) Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau încredinţate de către Consiliul local.

(6) Primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite.

(7) Primarul numeşte şi eliberează în condițiile legii din funcţie personalul din aparatul de specialitate a primarului cu excepţia secretarului.

(8) Atribuţiile ce revin primarului potrivit legii şi a hotărârilor Consiliului local pot fi delegate, conform legii. Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu atribuţiile delegate fiind întru totul valabile. Pentru exercitarea aceleiaşi atribuţii, primarul poate delega una sau mai multe persoane, fără ca în această situaţie să fie vorba de conflict pozitiv de competenţă.

(9) Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau, după caz, a persoanelor interesate.

(10) In exercitarea funcţiei, primarul este ocrotit de lege.

Art. 4

(1) Viceprimarul este ales de Consiliul local .

(2) Viceprimarul exercită atribuţii delegate în numele primarului, prin dispoziţia primarului.

(3) Viceprimarul întocmeste şi semnează actele pe care le presupune executarea atribuţiilor delegate.

Art. 5

(1) La nivelul comunei s-a înfiinţat funcţia de administrator public.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.
(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 6

(1) Secretarul comunei este funcţionar public cu funcţie publică de conducere, este subordonat primarului, se bucură de stabilitate în funcţie şi îndeplineşte atribuţii încredinţate de către Consiliul local sau de către primar.

(2) Secretarul comunei îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.

Art. 7

(1) Aparatul de specialitate a primarului cuprinde funcţionarii publici şi personalul contractual din birouri şi compartimente prevăzute în organigramă şi în prezentul regulament si isi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, hotărârile Guvernului şi ale Consiliului local.

(2) Structura acestuia şi numărul de personal este în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale și în limita numărului maxim de posturi aprobate.

(3) Primarul conduce, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul primăriei, conform atribuţiilor prevăzute de lege. Viceprimarul şi secretarul îndrumă compartimentele funcţionale conform atribuţiilor pe care le au potrivit legii şi delegate de către primar.

Art. 8

Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

 1. a) relaţii de autoritate ierarhice: – subordonarea şefilor de compartimente faţă de primar, viceprimar şi secretar, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor primarului şi a structurii organizatorice; – subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful de compartiment.
 2. b) relaţii funcţionale: – se stabilesc de către compartimentele funcţionale din structura organizatorică a Primăriei Comunei cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local al comunei, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului şi în limitele prevederilor legale;
 3. c) relaţii de cooperare se stabilesc între: – compartimentele funcţionale din structura organizatorică a Primăria comunei sau între acestea şi compartimente corespondente din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local; – compartimentele din structura organizatorică a Primăriei comunei şi compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale din ţară. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin dispoziţia Primarului sau hotărâre a Consiliului Local.
 4. d) relaţii de reprezentare: – în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de primar, secretarul , viceprimarul sau personalul compartimentelor funcţionale din structura organizatorică reprezintă Primăria comunei în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, ONG-uri, etc., din ţară sau străinătate. Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei comunei.
 5. e) relaţii de inspecţie şi control: – se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control sau personalul mandatat prin dispoziţie a primarului şi unităţile subordonate Consiliului Local sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi acte normative în vigoare.

Art. 9

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei împreună cu compartimentele din cadrul Primăriei vor urmări şi vor duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local precum şi prevederile prezentului regulament.

Art. 10

(1) În termen de 5 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, personalul cu funcţii de conducere va întocmi fişa postului pentru fiecare salariat în parte.

(2) Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor, reieşite din legislaţie şi din prezentul regulament.

(3) Fişele posturilor se aprobă de către primar şi fac parte integrantă din prezentul Regulament.

(4) Fisele posturilor vor fi însuşite de către fiecare salariat sub luare de semnătură.


Structura organizatorică, obiecativele specifice, atribuţiile şi activităţile compartimentelor de lucru

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Este subordonat Primarului.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de muncă:

Verificarea şi evaluarea conformităţii activităţilor primăriei cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

3. Atribuţiile şi activităţile compartimentului de muncă:

a) elaborarea normelor metodologice specifice primăriei, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

b) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern la nivelul instituţiei (primăriei);

c) efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanţă) asupra tuturor activităţilor desfăşurate de instituţie, inclusiv în alte entităţi subordonate sau care beneficiază, sub diverse forme, de finanţare de la bugetul local, cu privire la:

– formarea şi utilizarea fondurilor publice, administrarea patrimoniului public;

– evaluarea sistemelor de management financiar şi control sub aspectul transparenţei şi conformităţii cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

d) auditarea, cel puţin o dată la trei ani, a următoarelor activităţi (fără a se limita la acestea):

 • angajamente bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
 • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al comunei;
 • constituirea veniturilor publice;
 • alocarea creditelor bugetare;
 • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 • sistemul de luare a deciziilor;
 • sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate acestor sisteme;
 • sistemele informatice.

e) raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din misiunile de audit efectuate;

f) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;

g) verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduită etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate şi iniţierea de măsuri corective necesare în cooperare cu conducătorii entităţilor publice în cauză.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Din punct de vedere ierarhic funcţional compartimentul este, potrivit prevederilor legale, în directa subordonare a conducătorului instituţiei.

Relaţiile funcţionale ale compartimentului se stabilesc cu toate compartimentele din instituţie, de la care primeşte informaţiile solicitate în desfăşurarea misiunilor de audit cuprinse în: fişa postului salariaţilor, proceduri de lucru, alte documente specifice activităţii fiecărui compartiment.

Informaţiile transmise către compartimentele din primărie sunt conţinute de documentele specifice misiunilor de audit: notificări, minute ale şedinţelor de deschidere şi închidere ale misiunilor, fişe de identificare şi analiză a problemelor, proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit.

Compartimentul primeşte şi transmite celorlalte compartimente din primărie şi alte informaţii cuprinse în note interne, referate etc.

Relaţiile de control constau în efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activităţilor care se desfăşoară în cadrul instituţiei conform planului anual sau de misiuni cu caracter excepţional (ad-hoc) dispuse de către conducătorul instituţiei.

În cadrul relaţiilor de reprezentare, în efectuarea misiunilor de audit, compartimentul de audit reprezintă conducătorul instituţiei.

Pe plan extern relaţiile compartimentului audit public intern se stabilesc cu autorităţi şi instituţii publice – entităţi publice de subordonare locală (regii autonome, instituţii publice), persoane juridice de drept public finanţate de la bugetul local, alte autorităţi publice centrale şi locale – persoane juridice private – asociaţii şi fundaţii care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăţi comerciale partenere (colaboratoare) – organizaţii internaţionale – organizaţii partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.

Compartimentul de audit public intern primeşte de la entităţile din exterior informaţiile pe care le consideră relevante în desfăşurarea misiunilor de audit, conţinute în documentele pe care acestea le întocmesc în activitatea de gestionare a fondurilor din bugetul local (statut, organigramă, fişele posturilor salariaţilor, regulamente de organizare şi funcţionare, balanţe şi bilanţuri privind activitatea desfăşurată, documente financiar-contabile etc.). La rândul său, compartimentul de audit public intern transmite entităţilor din exterior informaţii specifice misiunilor de audit pe care le desfăşoară cuprinse în: notificări, minute ale şedinţelor de deschidere şi închidere a misiunilor, fişe de identificare şi analiza problemelor, proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit.

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Este subordonat PRIMARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de munca:

Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Comunei.

3. Atribuţiile şi activităţile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea referatelor de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local referitoare la activităţile specifice compartimentului.
 2. Colaborarea cu Compartimentul Achiziţii publice în vederea întocmirii documentaţiilor şi asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitaţie: planul de situaţie, obţine certificatul de urbanism, in sensul transmiterii tuturor datelor de ordin tehnic in vederea intocmirii documentatiilor pentru licitatii.
 3. Urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale, exclusiv cele de natură financiară, pentru terenurile supuse concesionării/asocierii/închirierii/comodatului/atribuirii, întocmeşte acte adiţionale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor sau a altor clauze contractuale.
 4. Verificarea pe teren a fiecărei cereri de concesiune/asociere/închiriere/comodat/atribuire, supune analizei comisiilor de specialitate spre analiza si decizie si apoi elaboreaza proiectele de hotărâri de consiliu, chiriile pentru imobilele din evidenţe, în condiţiile în care acestea nu sunt stabilite expres de lege.
 5. Verificarea periodică pe teren a modului de îndeplinire a clauzelor contractuale pentru imobilele care fac obiectul contractelor din evidenţele serviciului.
 6. Ţine evidenţa tehnică a contractelor din evidenţe, precum şi a documentaţiei şi corespondenţei aferente acestora şi le supune aprobării comisiei de specialitate, respectiv consiliului local, conform procedurilor instituite.
 7. Ia măsurile ce se impun pentru transmiterea actelor administrative locatarului, pentru semnarea lor de către părţi, transmiterea operativă a contractelor, semnate de locatar, către Compartimentul de contabilitate în vederea urmăririi şi ţinerii evidenţei economico-financiare, precum şi luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea şi preluarea acestuia.
 8. Demarează procedurile de reziliere a contractelor de asociere sau închiriere cazul în care titularii acestora nu respectă clauzele contractuale de natură tehnică (exclusiv cele de natură financiară).
 9. Asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.
 10. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului.

SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Eliminarea activităţilor şi faptelor ilegale în domeniile: construcţiilor şi disciplinei în construcţii, protecţiei mediului, în domeniul comercial, ordinii şi liniştii publice, siguranţei traficului rutier, a pășunatului ilegal, a interelaţiilor cu cetăţenii, persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor cu atribuţii de control;

Crearea unui climat de siguranţă socială, de respectare a legilor.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea comunei şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul comunei, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al comuneiori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comuneisau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE LUCRU:

– colaborează cu direcţiile şi compartimentele din cadrul primăriei primind şi furnizând informaţii specifice compartimentului care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren şi sunt de competenţa acestora.

BIROU INVESTIȚII, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI.

2. Obiective specifice ale compartimentului de lucru

Dezvoltarea urbanistică a comunei, amenajarea teritoriului.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. aplică prevederile legale în domeniul urbanism, amenajare a teritoriului şi autorizare a lucrărilor de construcţii;
 2. elaborează certificate de urbanism în vederea: informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”; cereri în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 3. elaborează autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, adeverinţe de confirmare a desfiinţării construcţiilor, certificate de atestare a edificării construcţiilor, răspunsuri la note interne, elaborează dovezi de existentă a construcţiilor, răspunsuri la instantele de judecată, răspunsuri la adrese;
 4. efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse analizei,
 5. întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
 6. întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;
 7. acordă informaţii publicului în probleme de urbanism.
 8. emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
 9. emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
 10. emite adeverinţe de confirmare a existenţei construcţiilor ridicate fără autorizaţie de construire;
 11. răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
 12. răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
 13. întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
 14. oferă informaţii cetăţenilor în programul cu publicul;
 15. emite adeverinte de inexistenţă a construcţiilor.
 16. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI .

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Asigurarea funcţionalităţii aparatului de specialitate al primarului din punct de vedere al curăţeniei birourilor, întreţinerea şi repararea bunurilor.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. controlează modul de folosire a bunurilor, ia măsuri pentru întreţinere şi repararea acestora, precum şi scoaterea din inventar a celor uzate pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale.
 2. organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aflate de acces şi curte interioară.
 3. se preocupă de întreţinerea şi folosirea raţională a clădirilor, instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar şi urmăreşte mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul.
 4. asigura încălzirea corespunzătoare a birourilor si ia masuri de prevenire a incendiilor în afara prezenei personalului în primărie;
 5. asigura curieratul primăriei;
 6. menţine integritatea si calitatea bunurilor din cadrul primăriei;
 7. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ, PSI, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Preîntâmpinarea, reducerea şi eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora în scopul protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor şi valorilor.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă;
 2. Identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale, prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
 3. Informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
 4. Conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;
 5. Informarea populaţiei şi a salariaţiilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă;
 6. Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă pe teritoriul administrativ al comunei;
 7. Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă;
 8. Informarea şi pregătirea prevenitivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 9. Înştiinţarea autorităţilor publice şi locale privind potenţiala apariţie a unor situaţii de urgenţă, precum şi monitorizarea şi participarea la gestionarea acestora;
 10. Identificarea măsurilor pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi artistice, precum şi a mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă;
 11. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind sănătatea și securitatea în muncă;
 12. Participarea la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă.
 13. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE LUCRU:

Sistemul de relaţii al compartimentului funcţionează pe principiile: respectării legii; ierarhizării; colaborării; responsabilităţii; implicării active; se autosesizează şi iniţiază demersurile legale pentru rezolvarea oportună a problemelor nou apărute.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

1. Datele de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI.

2. Obiectivul specific al compartimentului de lucru

Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea furnizării informaţiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat, sursele de finanţare, execuţia de casă a bugetului local pe structura clasificaţiei bugetare.

Stabilirea, constatarea, controlul și colectarea impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local.

3. Activităţile compartimentului

Buget, contabilitate:

 1. Organizează evidenţa contabilă la nivelul Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 2. asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv.
 3. stabileşte măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a bugetului local.
 4. asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenţei, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat al comunei;
 5. asigură inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin Comunei şi administrarea corespunzătoare a acestora.
 6. răspunde de organizarea, în condiţiile legii, a evidenţei gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor şi materialelor de întreţinere.
 7. organizează şi conduce evidenţa mijloacelor fixe înscrise în patrimoniul privat al instituţiei, supuse amortizării , în condiţiile legii;
 8. urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare şi informează lunar ordonatorul principal de credite.
 9. face propuneri de fundamentare, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului local al comunei, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local , în vederea aprobării bugetului anual;
 10. face propuneri pentru stabilirea şi dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.
 11. urmăreşte permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.
 12. verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local .
 13. prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori se impune, datele necesare pentru evidenţierea stării economice şi sociale a comunei.
 14. efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi atragerea de noi surse de finanţare,
 15. verifică respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor de evidenţă tehnică şi operativă în gestiunea proprie
 16. răspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată prin bugetul local.
 17. asigură întocmirea balanţelor de verificare lunare, trimestriale, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale.
 18. întocmeşte lucrări de execuţie operativă şi periodică privind execuţia bugetară de casă a bugetului local, fondurile extrabugetare şi speciale;
 19. asigură lucrările de încheiere a exerciţiului financiar la finele anului şi întocmeşte bilanţul contabil anual;
 20. exercită controlul asupra documentelor privind încasarea veniturilor extrabugetare;
 21. centralizează conturile de execuţie de la unitatea şcolară din localitate, urmăreste încadrarea cheltuielilor in bugetul stabilit, centralizează dările de seamă contabile;
 22. asigură evidenţa, urmărirea şi plata facturilor pentru bugetul local şi activităţile autofinanţate;
 23. asigură respectarea reglementarilor în vigoare cu privire la utilizarea mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială;

Taxe și impozite:

 1. propune, în conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum si stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul local .
 2. efectuează analize si întocmeste situatii în legătură cu verificarea, constatarea si stabilirea taxelor si impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, luarea măsurilor pentru nerespectarea legislatiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală si propune măsuri pentru respectarea legalitătii în materie de impozite si taxe.
 3. face propuneri de solutionare a obiectiunilor formulate la actele de control sau de impunere, conform legislatiei în vigoare.
 4. urmăreste si răspunde de respectarea si aplicarea hotărârilor Consiliului local si a celorlalte acte normative care reglementează taxele si impozitele locale si alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local.
 5. constată si stabileste impozite si taxe locale, datorate de persoanele fizice și juridice
 6. urmăreste întocmirea si depunerea în termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de către contribuabili.
 7. gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic.
 8. verifică periodic sinceritatea declaratiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferente fată de impunerea initială.
 9. aplică sanctiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice și juridice care încalcă prevederile legale.
 10. efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu si-au corectat declaratiile initiale.
 11. intocmeste documentatiile necesare în limita competentei si propune acordarea de amânări sau esalonări, reduceri, scutiri in baza cererilor impuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate.
 12. asigură si răspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele continute de fiecare dosar fiscal.
 13. afectuează actiuni de control in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala.
 14. asigură cuprinderea în activitatea de verificare si stabilire a impozitelor si taxelor a tuturor persoanelor care au calitatea de contribuabili.
 15. cercetează obiectiile si contestatiile persoanelor privind stabilirea impozitelor si taxelor si propune solutii de rezolvare.
 16. propune, în conditii prevăzute de lege restituirea de impozite si taxe, compensări între impozitele si taxele locale.
 17. solutionează în termen cererile depuse de contribuabili.
 18. transmite documentatia pentru urmarire in cazul diferentelor de impozite si taxe, penalitati de intarziere si amenzi stabilite persoanelor.
 19. efectuează analize si întocmeste informări în legătură cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele actiunilor de verificare si măsurile luate pentru nerespectarea legislatiei.
 20. asigură păstrarea confidentialitătii lucrărilor efectuate si a informatiilor detinute.
 21. asigură pastrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.
 22. Desfăşoara activitatea de inspecţie fiscală.

Executare silită:

 1. Organizează si desfăsoară activitatea de executare silită a debitorilor persoane fizice si juridice, pentru stingerea creantelor datorate bugetului local, în limitele competentelor legale;
 2. Întocmeste toate actele necesare si legale în vederea aplicării procedurii de executare silită;
 3. Aplică măsura popririi asupra veniturilor si disponibilitătilor bănesti datorate de terte persoane debitorului, verifică si urmăreste respectarea conditiilor de înfiintare a popririi precum si operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;
 4. Aplică măsura decontării bancare în cazul debitorilor detinători de conturi bancare verifică si urmăreste operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;
 5. Aplică măsura sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorilor în conditiile legii, organizează si asigură ridicarea, transportarea si depozitarea în conditii de sigurantă a bunurilor sechestrate;
 6. Stabileste si propune aprobării, măsurile de ridicare si valorificare a bunurilor
 7. Asigură si răspunde, în conditiile legii, de depozitarea si păstrarea corespunzătoare a bunurilor sechestrate si luate în custodie;
 8. Numeste custodele si administratorul sechestru si propune conducerii spre aprobare indemnizatia acestuia, dacă este cazul;
 9. Asigură valorificarea bunurilor sechestrate în conditiile legii precum si distribuirea sumelor obtinute;
 10. Propune evaluarea bunurilor sechestrate de către personal autorizat, în conformitate cu prevederile legale;
 11. Asigură, în limita competentelor acordate, desfăsurarea în conformitate cu prevederile legii si a dispozitiilor primarului, a licitatiilor publice, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;
 12. Întocmeste documentatia legală privind declararea stării de insolvabilitate a persoanele competente;
 13. Întocmeste evidenta separată a situatiilor de insolvabilitate, verifică periodic debitorii aflati în această situatie, urmăreste starea de insolvabilitate până la înplinirea termenului de prescriptie.
 14. participă la sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, sustine proiecte de hotărâri spre avizare, prezintă rapoarte, informări si alte materiale, la solicitare consilierilor si informează conducerea executivă despre acestea.
 15. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.
 16. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului.

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul institutiei primind si furnizând informatii specifice privind materia impozabilă;

– Colaborează cu alte institutii ale statului în vederea stabilirii, identificării materiei impozabile;

– Colaborează cu alte institutii; cu notarii, avocatii, executorii judecătoresti/bancari si alte profesii liberale în vederea identificării materiei impozabile.

Casa de cultură Dumitru Sopon

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Susţinerea culturii tradiţionale, a etnografiei şi folclorului, promovarea valorilor culturale locale atât în țară, cât și peste hotare.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. colecţionează şi achiziţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de lectură, informare la nivelul comunităţii locale;
 2. completează curent şi retrospectiv colecţiile, prin achiziţii, abonamente, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, transfer, donaţii, legate, sponsorizări şi alte surse;
 3. asigură evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a colecţiilor şi a circulaţiilor acestora în relaţia bibliotecă-utilizator-bibliotecă;
 4. elimină periodic din colecţiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, publicaţiile care nu au circulaţie către utilizatori sau care prezintă un grad avansat de uzură fizică;
 5. asigură, potrivit solicitărilor primite, împrumutul interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. efectuează, în condiţiile legii, operaţiunile de recuperare fizică şi a contravalorii publicaţiilor degradate ori nerestituite de către cititori;
 7. organizează activităţi specifice de formare şi informare a utilizatorilor, de animaţie şi de comunicare a colecţiilor;
 8. concepe şi elaborează rapoartele de activitate;
 9. colaborează cu şcolile sau alte intituţii de cultură şi partenere pentru organizarea activităţilor educative şi culturale ale bibliotecii;
 10. stabileşte organizarea spaţiului bibliotecii, inclusiv localizarea şi aranjarea cărţilor şi celorlalte materiale, a zonelor de lectură, de referinţă şi de lucru;
 11. selectează documentele de bibliotecă obţinute prin donaţie şi stabileşte valorile de intrare în gestiune, corelate cu preţurile practicate pe piaţa internă;
 12. întomeşte notele de fundamentare necesare pentru obţinerea unor aprobări prin Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului;
 13. întocmeşte programul anual de activitate al bibliotecii, precum şi programul aniversărilor şi comemorărilor culturale;
 14. întocmeşte rapoarte şi dări de seamă asupra activităţii bibliotecii;
 15. caută colaboratori şi parteneri ai activităţilor educaţionale şi culturale şi întocmeşte parteneriate de colaborare cu alte instituţii;
 16. organizează activităţile de animaţie culturală şi de mediatizare a colecţiilor bibliotecii în vederea creşterii numărului de utilizatori, a ridicării nivelului general de cunoaştere şi a satisfacerii în mod plăcut a timpului liber al individului prin lectură şi informare;
 17. efectuează lucrările de descriere a publicaţiilor;
 18. inventariază publicaţiile nou primite;
 19. organizează şi participă la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei şi a Consiliului local
 20. Redactarea corespondenţei specifice cu instituţii de cultură, ONG-uri, culte
 21. Întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activităţi din domeniul specific;
 22. Îndrumă, coordonează, promovează acetivitatea ansamblului folcloric.
 23. Întocmește calendarul de participare la festivalurile culturale interne și internaționale,
 24. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.
 25. Se ocupă de ditarea ziarului local
 26. Arhivează fotografiile făsute la menifestațiile culturale din comună

4. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE LUCRU:

– colaborează cu toate compartimentele de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi soluţionează sesizarile din aria sa de competenţă.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Compartimentul este subordonat PRIMARULUI ȘI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Asigură elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de resurse umane şi a procedurilor de lucru.

3. Activităţile compartimentului

Angajarea şi integrarea salariaţilor:

a) recrutare;

b) selecţie;

c) integrare.

Motivarea salariaţilor:

a) evaluarea posturilor;

b) salarizarea;

c) motivarea nesalarială.

Organizarea resurselor umane:

a) analiza şi reevaluarea posturilor;

b) elaborarea documentelor organizaţionale (Regulamentul Intern, R.O.F., C.C.M., Stat de funcţii, organigrama).

Gestiunea personalului:

a) elaborarea, completarea şi negocierea C.C.M şi C.I.M.;

b) gestiunea a dosarelor profesionale şi de personal;

c) gestiunea bazei de date a evidentei personalului;

d) elaborarea de documente de evidentă a personalului.

Planificarea resurselor umane:

a) pregatirea/perfectioanrea salariaţilor;

b) promovarea salariaţilor.

c) întocmește și supune spre aprobare planul de perfecționare.

Evaluarea performantelor resurselor umane:

a) evaluarea performanţelor profesionale individuale;

b) evaluarea aptitudinală;

– asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI si SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de lucru:

Acordarea de prestaţii sociale si servicii sociale cu caracter primar menite sa asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a grupurilor vulnerabile , precum si a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

3. Activităţile compartimentului de lucru:

1. In domeniul protectiei copilului:

 • monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
 • identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
 • realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
 • exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
 • sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
 • asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
 • asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentului delicvent;
 • colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
 • realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
 • asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;
 • asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

2. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

 • evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
 • identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial si in comunitate;
 • elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
 • organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
 • evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
 • asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
 • asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
 • asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
 • realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
 • dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
 • colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
 • asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;
 • asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât sa fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;
 • asigură realizarea activităţilor de asistenţă sociala în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia in vigoare.
 • asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. Sistemul de relaţii al compartimentului de lucru:

– colaborează cu toate compartimentele de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi soluţionează sesizarile din aria sa de competenţă, conform procedurilor sale interne;

– colaborează cu organismele similare din ţară, cu autorităţile judeţene, organele de poliţie, parchete, instanţe judecătoreşti, autorităţi ale administraţiei centrale.

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului:

Asigurarea implementării cadrului legal referitor la registrul agricol.

3. Activităţile compartimentului:

 1. Reconstituirea dreptului de proprietate privată în conformitate cu legile fondului funciar şi Legea nr. 10/2001;
 2. Rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
 3. Evidenţa şi urmărirea modificărilor statutului terenurilor agricole pe raza comunei.
 4. Înregistrarea terenurilor pe categorii de folosinţă;
 5. Urmărirea evidenţei animalelor;
 6. Eliberarea adeverinţelor pentru acordarea de subvenţii.
 7. Atribuţiile compartimentului de lucru:
 8. Realizează evidenţa Registrului agricol la zi, conform legislaţiei în vigoare;
 9. Eliberează pe baza Registrului agricol certificate de producător pentru valorificarea produselor agricole pe piată;
 10. Redactează răspunsurile la cererile adresate de producători privind modificări de poziţii, adeverinţe solicitate în baza Registrului Agricol etc.;
 11. Întocmeşte evidenţa efectivelor de animale pe circumscripţii sanitar-veterinare, precum şi opisul alfabetic;
 12. Eliberează bilete de proprietate în vederea vânzării animalelor;
 13. Transcrie în registrele agricole animalele vândute / cumpărate, produşii obţinuţi din fătări şi animalele moarte;
 14. Eliberează adeverinţele solicitate pentru obţinerea drepturilor de şomaj, burse şcolare;
 15. Centralizează datele înscrise în registrul agricol, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol;
 16. Înregistrează de la gospodării producţia vegetală si animală, cu respectarea legii;
 17. Verifică şi avizează documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice privind acordarea de subvenţii producătorilor agricoli;
 18. Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la evoluţia efectivelor de animale şi modul de utilizare a terenurilor;
 19. La sesizarea deţinătorilor de terenuri, constată daunele provocate culturilor de factori climatici şi de animale;
 20. Eliberează certificate de producător şi le vizează trimestrial;
 21. Dă consultaţii şi informaţii publicului în probleme ce intră în sfera de rezolvare a compartimentului;
 22. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. SISTEMUL DE RELAŢII IN COMPARTIMENTUL DE LUCRU:

Primeşte şi transmite către compartimentele din cadrul primăriei şi instituţiilor statului implicate în aplicarea legilor proprietăţii, informaţii legate de fondul funciar, pe care-l administrează sau se află în zona de competenţă a compartimentului.

COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR ŞI CADASTRU

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului:

Asigurarea implementării cadrului legal referitor la fondul funciar şi cadastru.

3. Activităţile compartimentului:

 1. Reconstituirea dreptului de proprietate privată în conformitate cu legile fondului funciar şi Legea nr. 10/2001;
 2. Rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
 3. Evidenţa şi urmărirea modificărilor statutului terenurilor agricole pe raza comunei.
 4. Înregistrarea terenurilor pe categorii de folosinţă;
 5. Urmărirea evidenţei animalelor;
 6. Eliberarea adeverinţelor pentru acordarea de subvenţii.

4. Atribuţiile compartimentului de lucru:

 1. Îndeplineşte toate sarcinile transmise de preşedintele şi secretarul comisiei de aplicare a legilor funciare;
 2. Îndeplineşte toate sarcinile transmise de primar, viceprimari şi secretar în condiţiile legii;
 3. Verifică datele şi informaţiile primite în vederea realizării lucrărilor aferente compartimentului, verifică încadrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, răspunde de circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor;
 4. Planifică şi organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 5. Participă la punerea în posesia terenurilor a persoanelor îndreptăţite;
 6. Participă la punerea în posesie a veteranilor de război şi a luptătorilor în Revoluţia din Decembrie 1989;
 7. Întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite şi ţine evidenţa titlurilor de proprietate eliberate de Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, înmânându-le titularilor;
 8. Participă la constatarea efectelor produse de calamităţile naturale în agricultură;
 9. Dă consultaţii şi informaţii publicului ce intră în competenţa de rezolvare a compartimentlui, ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni;
 10. Verifică cerererile depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate, întocmeşte referatele care vor fi prezentate în comisia de fond funciar;
 11. Analizează expertizele tehnice şi formulează punctul de vedere la propunerile ce decurg din acestea.
 12. asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

5. SISTEMUL DE RELAŢII IN COMPARTIMENTUL DE LUCRU:

Primeşte şi transmite către compartimentele din cadrul primăriei şi instituţiilor statului implicate în aplicarea legilor proprietăţii, informaţii legate de fondul funciar, pe care-l administrează sau se află în zona de competenţă a compartimentului.

Compartiment de Stare Civilă

1. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Este subordonat PRIMARULUI și SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice ale compartimentului de muncă:

Exercitarea competenţelor ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor.

3. Atribuţiile şi activităţile compartimentului de muncă

Pe linie de stare civilă, Compartimentul are următoarele atribuţii principale:

 1. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
 2. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre;
 3. Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 4. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
 5. Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
 6. Întocmeşte buletine statistice de naştere, de casătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite, Direcţiei Judeţene de Statistică;
 7. Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
 8. Propune, anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
 9. Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse -parţial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
 10. Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
 11. Sesizează imediat serviciul judeţean de evidenţă a persoanelor, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
 12. Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, asigură rectificarea actelor de stare civilă şi transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate;
 13. La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecatorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 14. Desfăşoară activităti de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor în domeniul de activitate;
 15. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu alte unități autorizate;
 16. Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre si persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.
 17. Asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

4. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE MUNCA:

În îndeplinirea atribuţiilor cu care este investit, Compartimentul cooperează cu celelalte compartimente de lucru din aparatul de specialitate al Primarului şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile publice, agenţii economici, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice sau juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

COMPARTIMENT DE ACHIZIŢII PUBLICE

1. Date de identificare ale compartimentului de lucru:

Este subordonat PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI.

2. Obiectivele specifice compartimentului de lucru:

Derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării comunei şi asigură achiziţionarea bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a municii în cadrul instituţiei.,

3. Activităţile compartimentului de lucru:

 1. Asigură asistenţa tehnică pentru angajarea şi utilizarea surselor de finanţare pentru obiectivele de investiţii publice şi reparaţii, în scopul respectării legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 2. Participă la recepţiile obiectivelor de investiţii publice conform prevederilor legale;
 3. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 4. Elaborează documentaţia de atribuire pe suport hârtie şi/sau magnetic, asigurând accesul nerestricţionat, direct (acolo unde este posibil, prin mijloace electronice) operatorilor economici, preluând din compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificaţii tehnice) sau documentaţia descriptivă, în cazul procedurilor de negociere, dialog competitiv sau achiziţie directă sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în aplicarea procedurii de atribuire;
 5. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform prevederilor legale;
 6. Asigură cu maximă transparenţă circuitul informaţional privind solicitările de clarificări între participanţii la procedură şi autoritatea contractantă, precum şi între compartimentul intern specializat şi compartimentele tehnice de specialitate privind conţinutul caietului de sarcini;
 7. Redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate cu prevederile legale, spre publicare în SEAP, Monitorul Oficial al României partea VI-a Achiziţii publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;
 8. Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 9. Participă ca membri în comisiile de evaluare a ofertelor; Poate asigura, din punct de vedere organizatoric, secretariatului acesteia;
 10. Acordă comisiilor de evaluare consultaţii referitoare la conţinutul documentaţiei de achiziţii;
 11. Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea Primarului şi cu avizul compartimentului juridic;
 12. Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 13. Oferă indicaţii, clarificări, completări referitoare la documentele licitaţiilor, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;
 14. Elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;
 15. Elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/ selectare/ preselectare în colaborare cu compartimentele interesate în achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări;
 16. Pune la dispoziţia oricărui operator economic care solicită, documentaţia de atribuire/selectare/preselectare;
 17. Răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-se către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
 18. Informează ofertanţii privind rezultatele procedurii de achiziţie;
 19. Participa la redactarea contractelor de achiziţie publică;
 20. Elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii;
 21. Duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 22. Întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;
 23. Pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii;
 24. Asigură derularea procedurii de atribuire începând cu manifestarea intenţiei de participare la procedură a operatorilor economici interesaţi, depunerea candidaturilor, primirea ofertelor şi deschiderea acestora, examinare-evaluare, stabilirea ofertei câştigătoare şi adjudecarea /anularea procedurii, după caz;
 25. Înaintează spre aprobare conducătorului autorităţii contractante raportul de atribuire şi către compartimentul suport-logistic proiectul de contract, oferta declarată câştigătoare pentru întocmirea contractului/acordului cadru;
 26. Participă la atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierii acordului-cadru prin notificarea rezultatului către participanţii la procedură, asigurarea transmiterii către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a punctului de vedere privind soluţionarea contestaţiilor primite, la solicitarea acestuia (unde este cazul) întocmeşte şi transmite spre publicare anunţul de atribuire;
 27. Asigură aplicărea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 28. Înaintează compartimentelor de specialitate un exemplar al ofertei câştigătoare şi al contractului/acordului – cadru pentru urmărirea derulării contractului/acordului-cadru;
 29. Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
 30. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, din punctul de vedere al procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 31. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 32. Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 33. Asigură, la cerere, asistenţă tehnică unitatilor din subordine, privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice;
 34. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;

4. SISTEMUL DE RELAŢII AL COMPARTIMENTULUI DE LUCRU:
– Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor de realizare achiziţii, alte cereri.

Ediţia I, Revizia 00. – 2018


Comments are closed.

Close Search Window