Atribuțiile compartimentului de asistență socială

 • informează şi consiliază beneficiarii cu privire la condițiile de acordare a beneficiilor de asistență socială, reglementate de prevederile legale în vigoare, identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de
  excluziune socială;
 • pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor, verificarea şi transmiterea acestora către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială (alocații de stat pentru copii, indemnizații de creștere a copilului, stimulent de inserție etc.);
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 • întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere și, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială (ajutor social, alocație de susținere a familiei, ajutoare de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece, stimulente educaționale sub formă de tichete sociale pentru grădiniță etc.);
 • verifică în teren solicitările de ajutoare de urgenţă şi întocmeşte anchete sociale şi documentaţia necesară în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă, în baza legislaţiei în vigoare și a hotărârilor Consiliului Local;

Atribuțiile compartimentului asistență socială în domeniul protecției drepturilor copilului și a persoanelor aflate în dificultate

 • monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului
  muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;
 • identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 •  întocmește rapoarte de monitorizare a planului de abilitare-reabilitare pentru copiii din familie încadrați în grad de handicap, în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor din plan, identificarea dificultăților de implementare a planului, găsirea unor soluții de remediere, astfel încât copilul să beneficieze de abilitare-reabilitare optimă, urmărește prin reevaluarea semestrială eficiența beneficiilor, a serviciilor și a măsurilor de intervenție;
 • propune măsuri de prevenire a separării copilului de părinţii săi, adoptarea de măsuri de prevenire şi înlăturare a abandonului şcolar, consiliaza părinţii care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a unui comportament deviant, nu respectă şi nu îndeplinesc
  obligaţiile părinteşti;
 • consiliază persoanele interesate privitor la actele necesare întocmirii dosarelor pentru încadrarea în grad de handicap, traseul și procedurile de obținere a acestora;
 • verifică în teren, efectuează și întocmește anchetele sociale necesare obținerii certificatelor de încadrare a copiilor și a adulților în grad de handicap;
 • monitorizează mamele minore în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire;
 • întocmește anchetele sociale la solicitarea centrelor în care sunt găzduiți beneficiari de servicii de pe raza unității administrativ teritoriale, la solicitarea instanțelor judecătorești privind solicitările de întrerupere sau amânare executare pedeapsă a persoanelor condamnate penal.

Atribuțiile compartimentului asistență socială în domeniul serviciilor sociale și monitorizării asistenților personali și a indemnizațiilor lunare de handicap

 • soluționează solicitările de servicii sociale din competența serviciului, formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de
  persoane aflate în dificultate;
 • identifică și evaluează nevoile sociale individuale, familiale sau de grup și elaborează planurile de intervenție pentru prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana/familia are dreptul;
 • asigură informarea și consilierea beneficiarilor privind drepturile și serviciile disponibile; propuneri în acest sens, monitorizează și evaluează activitatea asistenților personali, propunând luarea măsurilor ce se impun, după caz;
 • ia măsuri pentru asigurarea instruirii periodice a asistenților personali, conform prevederilor legale in vigoare;

Atribuțiile compartimentului asistență socială în domeniul autoritate tutelară

 • realizează anchetele psihosociale solicitate de instanța de tutelă și notarii publici pentru exercitarea autorității părintești, stabilirea locuinței minorului în mod statornic la unul dintre părinți, stabilirea contribuției părinților la întreținerea minorilor, stabilirea modalității de desfășurare a legăturilor personale ale părinților cu minorii etc;
 • monitorizează și face propuneri cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului și ale persoanei puse sub interdicție judecătorească și le înaintează primarului pentru aprobare (întocmirea și aprobarea inventarului bunurilor, aprobarea dărilor de seama anuale ale tutorelui cu privire la administrarea bunurilor persoanei ocrotite, descărcare de gestiune);
 • întocmește documentația necesară emiterii dispozițiilor privind autorizarea încheierii de către părinți/tutore, în numele minorului/persoanei puse sub interdicție judecătorească, a unor acte de dispoziție;
 • propune numirea curatorului special care va reprezenta interesele persoanei a cărei punere sub interdicție se cere pe cale judecătorească;
 • asistă persoanele vârstnice în fața notarului public la încheierea actelor juridice de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii sale.

    AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE

    AJUTOR SOCIAL

    ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

    ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII

     INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL ȘI STIMULENT DE INSERȚIE

    INDEMNIZAȚIE PERSOANE CU HANDICAP

     LEGITIMAȚII PARCARE PERSOANE CU HANDICAP

    ANCHETĂ SOCIALĂ

    AUTORITATE TUTELARĂ

    TICHETE SOCIALE

Comments are closed.

Close Search Window