Anunțuri privind concursuri de ocupare posturi publice|

Primăria com. Gilău organizează concurs de recrutare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de INSPECTOR (topograf), cu studii superioare, treapta profesională IA, în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei Gilău, în data de 15 iunie 2018, ora 10, iar interviul se va susţine în data de 18 iunie 2018, ora 10.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

CONDIŢII GENERALE

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE

– Studii superioare de specialitate cadastru, geodezie și topografie

– Cunoștinte de cadastru și topografie

– Cunoștințe în citirea cărților funciare

– Vechime în specialitatea studiilor absolvite – 9 ani

În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 06.06.2018, ora 16, dosarul care va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Atribuții

– Prelucrează datele topografice luate din teren sau din alte surse prin instrumente stereoscopice și utilizează aparatura de desen, asistată de calculator, pentru crearea, modificarea și producerea de hărți topografice și alte reprezentarigrafice;

– Utilizează tehnicile menționate pentru realizarea și revizuirea hărților topografice;

– Întocmește documentațiile pentru folosirea terenurilor din perimetrele concesionate în vederea efectuării operațiunilor de explorare prin foraje și alte metode, inclusiv asigurarea acordului proprietarilor și a condițiilor de acces la aceste terenuri;

– Obține avizele de mediu, certificatele de urbanism și de scoatere din circuitul agricol sau forestier a terenurilor necesare pentru explorari;

– Participă la întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru studiul de fezabilitate și de mediu, precum și pentru licente de explorare și exploatare;

– Coordonează serviciile de cadastru achiziționate de primărie pentru întocmirea anumitor lucrări;

– Respectă regulamentul de ordine interioară;

– Respectă și îndeplinește cu strictete normele PSI și de protecție a muncii

Bibliografie

–  Legea  cadastrului  si  a  publicitatii  imobiliare  nr.  7/1996,  republicata,  cu  modificarile  si completarile ulterioare;

–  Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI  pentru aprobarea Regulamentului de avizare,  receptie  si  înscriere  în  evidentele  de  cadastru  si  carte  funciara,  cu  modificarile  si completarile ulterioare;

–  Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii,  padurilor  si  dezvoltarii  rurale  si  ministrului administratiei  si  internelor  nr.  897/798/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;

–  Legea  nr.  17/2014  privind  unele  masuri  de  reglementare  a  vanzarii-cumpararii terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  si  de  modificare  a  Legii  nr.  268/2001  privind privatizarea societatilor  comerciale  ce  detin  în  administrare  terenuri  proprietate  publica  si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile  si completarile ulterioare;

–  Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau  prin  echivalent,  a  imobilelor  preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  regimului  comunist  în Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Legea  nr.  18/1991  a  fondului  funciar,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile ulterioare;

–  Legea  nr.  247/2005 a  fondului  funciar,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile ulterioare;

–  Hotararea  nr. 890/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de constituire,  atributiile  si  functionarea  comisiilor  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Legea  nr.  50/1991 privind autorizarea executarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Legea  nr.  350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Legea  nr.  114/1996  – legea locuintei, cu modificarile și completările ulterioare

Lasă un răspuns

Close Search Window