luni, octombrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Anunț concurs INSPECTOR în cadrul Biroului INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI

Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante:

  • Inspector, grad profesional superior, clasa I, în cadrul BIROULUI INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții specifice:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau arhitectură.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 7 ani.

Atribuții:
− verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii AC/AD şi intocmeşte AD/AC în conformitate cu prevederile legii 50/1991 republicată , cu completările şi modificările ulterioare, normele metodologice de aplicare a acesteia şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului , avizate şi aprobate potrivit legii;
− asigură asistenţa de specialitate în domeniu şi în relaţia cu publicul, faza premergătoare autorizării;
– colaborează la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli privind sumele necesare pentru anumite lucrări de investiții și reparații
– verifică SF sau PT și ia măsuri pentru corectarea lor conform normelor în vigoare în colaborarea cu proiectantul
– rezolvă problema avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism
– urmărește realizarea lucrărilor de reparații și investiții, realizate de UAT Gilău, indiferent de sursele de finanțare și ia legătura cu dirigintele de șantier, proiectantul sau executantul
– ia măsuri pentru remedierea celor constatate
– informează șeful ierarhic privind modul de rezolvare a acestora
– colaborează cu compartimentul achiziții publice pe tema investițiilor și reparațiilor
− calculează taxa de autorizare pentru cererile ce urmează a fi depuse;
− întocmeşte şi ţine evidenţa AC/AD emise;
− întocmeşte şi ţine evidenţa controalelor efectuate în teren , conform programului de control stabilit;
− urmăreşte în teritoriu respectarea AC/AD emise şi sesizează conducerea primăriei asupra cazurilor de încălcare a acestora , în vederea stabilirii amenzilor;
− verifică în teritoriu apariţia unor construcţii neautorizate şi sesizează conducerea primăriei;
− întocmeşte note de constatare cu privire la încălcarea regulamentului de urbanism şi le înaintează conducerii primăriei în vederea stabilirii măsurilor legale;
− urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin procesul verbal de constatare a contravenţiei, în urma controlului efectuat de organele din domeniu;
− urmăreşte comunicările de începere a lucrărilor pentru AC/AD emise ;
− participă la recepţia lucrărilor executate , în baza solicitărilor;
− aduce la cunoştinţa beneficiarului lucrării autorizate taxa de regularizare a autorizaţiei; − duce la îndeplinire toate dispoziţiile scrise sau verbale ale primarului ;
– informează permanent asupra măsurilor luate în domeniul său de activitate;
− eliberează adeverinţe privind existenţa unor construcţii , la cerere;
− eliberează certificatul de calitate pentru construcţii;
− emite şi ţine evidenţa autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică,telefonie , televiziune prin cablu
− emite certificatele de urbanism şi avizele conform Legii nr 50/1991 republicată , cu completările şi modificările ulterioare, normele metodologice de aplicare a acesteia
− păstrează PUG, PUZ şi PAT al comunei Gilău şi vine cu propuneri pentru reactualizarea lor
− întocmeşte rapoartele de specialitate şi le înaintează secretarului comunei Gilău, atunci când în şedinţa consiliului local este vizat sectorul său de activitate.

Bibliografia de concurs este următoarea:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Data susţinerii concursului este 8 octombrie 2018, ora 10,00 – proba scrisă și în 10 octombrie 2018 – interviul.

Anunțul va fi publicat în M. Of. în data de 7 septembrie 2018, iar dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 27 septembrie 2018 la sediul Primariei comunei Gilău. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 723, jud. Cluj.

Propunem ca din comisia de concurs să facă parte:
Președinte – Vele Cornelia –Sef Serviciu Financiar Contabil
Membru – persoana desemnată din partea Instituției Prefectului județul Cluj
Membru – Șipoș Sorina- consilier superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane
Din comisia de soluţionare a contestaţiilor să facă parte:
El Amour Cecilia, inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții Publice.
Pinca Mirela, inspector superior în cadrul Serviciului Financiar-Contabil

Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs/examen şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi asigurate de către d-na Cîmpan Marcela – director Casa de Cultură Dumitru Sopon