luni, octombrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Anunt examen promovare în clasă

Anunt examen promovare in clasa

Primăria comunei Gilău, județul Cluj organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea, în data 19.09.2018, conform articolului  68 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 144 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Funcția publică care va fi supusă transformării:
Referent, clasa III, grad profesional principal

 

I.Desfășurarea examenului

Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidați în termen de 5 zile de la data afișării anuntului.

Examenul de promovare în clasă se organizează la sediul Primariei  com. Gilău, judetul Cluj, în data de 19.09.2018, ora 10,00 – proba scrisă, iar in 21.09.2018 la ora 14,00 – interviul.

Examenul constă în 3 etape:

 1. Selectia dosarelor care va avea loc  în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
 2. Proba scrisa va avea loc în data de 19.09.2018, ora 10,00 la sediul Primariei  com. Gilău;
 3. Proba interviului va avea loc în data de 21.09.2018, ora 14,00.

Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de  puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte și se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.

Rezultatul final al examenului de promovare în clasă se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituției în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea interviului.

II.Conditii specifice de participare la concurs/examen:

În vederea participării la examenul de promovare în clasa imediat superioară celei deținute, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare:

 • să fii obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Dosarele de inscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, modificată și completată va conține în mod obligatoriu:

a) copie de pe diploma de studii superioare sau adeverință

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la Compartimentul Resurse umane.

Dosarele de inscriere la examen se vor depune la Compartimentul Resurse umane.

Bibliografia pentru examen este prevazută în anexa la prezentul anunț

Anunțul  de examen este afișat pe pagina de internet  a Primariei com. Gilău și la avizierul institutiei.


Anexa

Bibliografie pentru concurs privind promovarea în clasă

 • Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul Funcíonarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 365/29.05.2007
 • Legea nr 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial 525/02.08.2007
 • Constituția României
 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr 123/20.02.2007
 • Legea nr 18/1991 a fondului funciar
 • Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist îm România
 • Legea nr 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și jusdtiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare

 

Documente atașate

Fișier Descriere Descărcări
pdf Rezultat proba scrisa 186
pdf Rezultat final al concursului 176