Art. 54-60 din H. G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; art. 32-39 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată

Actul de deces se înregistrează la s.p.c.l.e.p. sau primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea decesului:

  • 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală;
  • 48 de ore – din momentul decesului, când decesul se datorează unor cauze violente;

– din momentul găsirii unui cadavru.

Înregistrarea decesului se face în baza următoarelor documente:

a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

b) certificatul de naştere şi de căsătorie al decedatului, după caz;

c) actul de identitate al decedatului;

d) livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;

e) fotocopia actului de identitate al declarantului;

f) declaraţie privind datele de stare civilă ale decedatului şi motivul neprezentării certificatelor de stare civilă şi/sau actul de identitate, sau, după caz, a documentelor de evidenţă militară ale persoanei decedate;

g) dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces, când decesul se datorează unor cauze violente.

h) aprobarea parchetului şi declaraţia scrisă arătând motivele întârzierii, în cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal.

După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare/incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar.

În cazul în care declarantul decesului nu mai deţine adeverinţa de înhumare sau de incinerare,(a fost pierdută sau distrusă) la solicitarea acestuia, ofiţerul de stare civilă eliberează un duplicat.

În cazul decesului unui cetăţean străin se prezintă  paşaportul, actul de identitate, permisul de şedere permanentă sau permisul de şedere temporară /după caz.

Documentul prezentat, sau în lipsa acestuia, declaraţia motivată a declarantului  se  înaintează de îndată, cu adresă, structurii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări împreună cu un extras de pe actul de deces.

În termen de 5 zile de la înregistrare, se trimite un extras de pe actul respectiv la D.E.P.A.B.D.

Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută se face în baza:

-certificatului medical constatator al decesului;

-dovezii eliberate de poliţie sau parchet;

-procesului-verbal întocmit de medicul legist, care va cuprinde:

-vârsta şi sexul  decedatului

-data şi locul unde a fost găsit cadavrul

-data şi cauza decesului.

Comments are closed.

Close Search Window