Art. 375, din Legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, art. 167 şi art. 168 din H.G. nr.  64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

Competenţa teritorială :
-primăria care are în păstratre actul de căsătorie
-primăria de la ultimul domiciliu comun al soţilor

Condiţii : –   soţii sunt de acord cu divorţul;

                  nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi .

Documente necesare :

  • Cererea de divorţ pe cale administrativă- se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat;
  • Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie; În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
  • Actele de identitate ale soţilor, în original şi în copie, în termen de valabilitate atât la depunerea cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
  1. pentru cetăţenii români cu domiciliul în România : cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate
  2. pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate : paşaportul
  3. pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European : documentul de identitate sau paşaportul
  4. pentru cetăţenii străini din statele terţe : paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
  5. pentru apatrizi : paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
  6. pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România : documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată;
  7. pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România: paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

–  Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă,  în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată  nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;

– Proces-verbal încheiat în prezenţa unui traducător/interpret autorizat, în cazul persoanelor care nu cunosc limba română/ persoanelor surdomute.

Cererea de divorţ este însoţită de documentele mai sus prevăzute şi se constituie într-un dosar de divorţ. Numerotarea dosarelor de divorţ se face cronologic, în ordinea primirii, pe ani calendaristici.

Procedura divorţului pe cale administrativă şi eliberarea certificatului de divorţ

Ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea şi acordă soţilor un termen de reflecţie de 30 de zile.

La expirarea acestui termen, soţii se prezintă personal, iar ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie.

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

Înainte de eliberarea certificatului de divorţ, ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, ofiţerul de stare civilă delegat solicită structurii de stare civilă din cadrul direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta.

În urma alocării numărului se eliberează certificatul de divorţ în maxim 5 zile lucrătoare.

Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care două se înmânează părţilor pe bază de semnătură pe cererea de divorţ şi în registrul de evidenţă a certificatelor de divorţ, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.

În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

La eliberarea duplicatelor certificatelor de divorţ se menţionează în partea superioară dreaptă menţiunea “DUPLICAT”.

Pe certificatul de divorţ nu se înscriu menţiuni cu privire la motivele divorţului sau culpa soţilor.

Data eliberării certificatului de divorţ constituie data la care este desfăcută căsătoria.

 La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ.

Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ se transmite spre, anulare, primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ.

Certificatele de divorţ greşit completate se retrag în vederea rectificării.

După rectificare, se eliberează certificatul de divorţ corect întocmit, iar cel greşit completat se anulează.

Certificatele de divorţ retrase şi anulate se clasează la dosarul de divorţ.

Comments are closed.

Close Search Window