Actualitate, Anunțuri importante|

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă [290.59 KB]

INVITATIE LA OFERTARE

 

la procedura organizată pentru atribuirea prin cumpărare directă a contractului de lucrări  pentru obiectivul ”Construire capelă mortuară, constituire drept de servitute de trecere în localitatea Someșu Cald, com.Gilău, jud.Cluj”

Autoritate contractanta: Comuna Gilau , judetul Cluj

 

  1. Adresa Autoritatii Contractante: Comuna Gilau, 1 Decembrie 1918, nr.237, judetul Cluj

 

  1. Persoana de contact: Topan Gelu Vasile, în calitate de primar al comunei Gilau, tel.: 0264/371646, fax: 0264/371646.

Denumire contract: Construire capelă mortuară, constituire drept de servitute de trecere în localitatea Someșu Cald, com.Gilău, jud.Cluj”

Sursa de finanţare: Buget local

  1. Procedura de achizitie: cumpărare directă
  2. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

           Contractul are ca scop Construire capelă mortuară, constituire drept de servitute de trecere în localitatea Someșu Cald, com.Gilău, jud.Cluj”

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):

CPV 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase

Valoarea contractului

Valoarea maximă estimată fără TVA a contractului este de 890.195,077 lei.

Durata de executie a contractului: maxim 8 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

5.Oferta trebuie sa cuprindă:

 Documente de calificare:

Formular 1 – Scrisoare de înaintare

Formular 2 – Declarație art. 58-63 ale Legii 98/2016

Formular 3  – Formular de oferta

Formular 4 –  Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 al Legii nr.98/2016

Formular 5 – Declarație privind neîncadrarea în art.165 din Legea nr.98/2016

Formular 6 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016

Declarație pe proprie răspundere privind însușirea Caietului de sarcini.

Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate este specific obiectului procedurii de atribuire; informatiile din certificat trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor

Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF (depus cel tarziu la data semnării contractului de către ofertantul declarat câștigător)

Certificat de atestare fiscala eliberat de Primărie (depus cel tarziu la data semnării contractului de către ofertantul declarat câștigător)

Propunerea tehnica va contine descrierea executarii lucrărilor conform Caiet de sarcini și documentație tehnică anexată.

Propunerea financiara va cuprinde:

–  formularul de ofertă cu prețul ofertat

– centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv(formularul F1)

– centraalizatorul cu lucrările executate de asocoați/subcontractanți cu indicarea categoriilor de lucrări și valoarea acestora

– centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte(formularul F2)

– listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări(formularul F3)

– listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice sau a dotărilor care necesită montaj și fișele tehnice aferente(formularele F4 și F5)

– graficul Gant care va cuprinde pe lângă informațiile solicitate la propunerea tehnică și valorile pentru fiecare categorie de lucrări.

– lista cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulate pe proiect

– lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru pe proiect

-lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulate pe proiect

– lista cuprinzand consumurile privind transporturile cumulate pe proiect

Formularul de ofertă va fi însoțit de o anexă în care se vor indica:

a)modalitatea de constituire a garanției de bună execuție – 5% din prețul contractului fără TVA și se va constitui conform prevederilor art.40 din HG 395/2016.

b)perioada de garanție tehnică acordată lucrărilor – minim 3 ani

c)perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a lucrărilor până la data începerii execuției)

d)perioada medie de remediere a defectelor(zile calendaristice).

Ofertantul trebuie să fi executat lucrări în ultimii 3 ani împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, însoțită de certificări de bună execuție, conținând valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau cliebți privați din care să rezulte că au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și că au fost duse la bun sfârșit lucrări de natura și complexitate similară/comparabilă cu lucrări care fac obiectul contractului.

6.În vederea evitării conflictului de interese așa cum este defint în art.58-63 din Legea nr.98/2016 autoritatea contractant arată că persoanele cu funcții de decizie care sunt implicate în ce priveste desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acestuia, în mod direct sau indirect sunt:

     Topan Gelu Vasile –  Primar

     Okos Carol     –  Viceprimar

     Manastireanu Cristina – Secretar general UAT

     Vele Cornelia  – Sef serviciu financiar-contabil

     El-Amour Cecilia – consilier achiziții

     Ciubotaru Vlad – președinte comisie de evaluare

     Lazăr Dan -membru comisie de evaluare

     Dumitraș Răzvan – membru comisie de evaluare

Consilieri locali: Moldovan Gabriel, Vidreanu Liviu, Abrudan Ioana, Cret Ioan-Gheoghe, Bordea Viorel, Plesa Vlad-Mihai, Gabor Petru-Cosmin, Neamt Ioan-Nicolae, Okos Carol, Harasztosi Pal, Vele Cristian-Petru, Sfarlea Dan, Rosianu Aurel, Fodor Claudiu-Lucian

Se va prezenta o declarație pe propria răspundere că au luat act de prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016.

  1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

 Operatorii economici (lider de asociatie/asociat/ofertant/subcontractant/tert sustinator) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei: se va completa o declaratie de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea declaratiei, respectiv certificat constatator emis de ORNC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante in orice moment pe durata desfasurarii procedurii conform art.196 alin 1 din legea nr.98/2016.

Certificatul constatator se prezinta in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, eliberate de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este inregistrat. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Limba de redactare a ofertei: română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA;

Garanția de bună execuție va fi constitută prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cuantum de 5% din valoarea serviciilor ( fără TVA).

Criteriul de adjudecare al ofertelor: prețul cel mai scăzut

Adresa la care se depune oferta:str.1 Decembrie 1918, nr.237 la Registratura Primăriei Gilău, în atenția Departamentului Achiziții

Data limită pentru depunerea ofertei: 21.07.2023, ora 14:00

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel: 0264/371646.

În urma verificării propunerii tehnice și financiare a ofertantului care are prețul cel mai scăzut, autoritatea contractantă va stabili dacă oferta poate fi considerată conformă. În cazul în care, documentele prezentate sunt complete și conforme se va trece la semnarea contractului. În situația în care,  documentele prezentate sunt incomplete și/sau neconforme procedura se va relua pentru următorul clasat.

Ofertantul care  va fi declarat câștigător va deschide o poziție în SICAP care va conține serviciile din cadrul Caietului de sarcini și va avea prețul din oferta scrisă urmând ca achiziția să se realizeze și prin sistemul electronic de achiziții.

Alăturat  prezentei invitații vă transmitem următoarele documente :

  1. Caiet de sarcini
  2. Formulare
  3. Proiect tehnic
  4. Liste de cantități

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0264-371.646, persoana de contact El-Amour Cecilia – consilier achiziții.

 

Comuna Gilau,

Primar,

Ing.Topan Gelu Vasile

Toate documentele pot fi descărcate de aici.

 

                                                                                   

Comments are closed.

Close Search Window