luni, octombrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Anunț concurs REFERENT, grad profesional ASISTENT, clasa III, în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Nr. 15.381/Data 27.12.2018

Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de execuție:

 • referent, grad profesional asistent, clasa III, în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții specifice: studii medii absolvite cu diplomă; vechime în muncă minimum 1 an;

 

Atribuții

 • realizează activitatea de constatare, stabilire și operare în baza de date a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele juridice, asociațiile familiale și persoanele fizice independente privind impozitul asupra mijloacelor de transport, impozitul pe spectacole, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă, taxe locale datorate pentru ocuparea domeniului public cu garaje, chioșcuri, alte taxe ;
 • emite și comunică decizii de impunere contribuabililor anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;
 • analizează, soluționează și operează în baza de date cererile de reduceri sau scutiri la plata a impozitelor și taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu pentru cladiri, terenuri, mijloace de transport, alte taxe.
 • verifică întocmirea și depunerea în termenele prevăzute de lege a declarațiilor de impunere de către contribuabili  cat si  asupra veridicitații  acestora, a modificărilor intervenite, modificând unde este cazul impunerile inițiale și luând măsuri pentru încasarea diferențelor de impozit stabilite si a majorarilor aferente;
 • verifică contestațiile făcute de contribuabili, împotriva actelor administrativ – fiscale emise, intocmește referatele cuprinzând propunerile de soluționare ale acestora și le înaintează Biroului Juridic;
 • întocmește și gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane fizice, juridice și asociații familiale;
 • efectuează analize și întocmește informări în legatură cu:  verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor fizice si juridice,  rezultatele acțiunilor de verificare și impunere,  măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale;
 • solicită și verifică documente, înscrisurile contribuabililor, în vederea clarificării situației fiscale a acestora;
 • întocmește răspunsuri la adresele formulate de petenți și autorități publice;
 • eliberează contribuabililor , la cerere, actele originale sau fotocopii certificate după documentele aflate în dosarele fiscale reținând în urma acestei solicitări copii, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie;
 • sprijină serviciile de urmărire, încasare si executare, în activitatea de urmărire și încasare la timp, precum și în vărsarea la buget a veniturilor fiscale și nefiscale;
 • verifică modul de evidențiere, urmărire și clarificare a debitelor restante,precum și compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozițiilor de rol;
 • organizează si asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;
 • întocmește documentația privind scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare și o prezintă spre aprobare conducerii sau face cercetări suplimentare; opereaza scaderea acestora;

 

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată; 
 2. Codul de procedura civila actualizat(partea a V a) cu modificarile si completarile ulterioare(despre executarea silita)
 3. Codul Civil cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Titlul IX impozite si taxe locale)
 5. O.G. nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
 1. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale(republicata)
 2. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
 1. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
 2. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 3. Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea nr.151/2015 privind procedura insolventei personane fizice

 

Data susţinerii concursului este 7 ianuarie 2019, ora 10,00 – proba scrisă, 9 ianuarie 2019 – interviul. Anunțul va fi publicat în M. Of. în data de 27 decembrie 2018, iar dosarele de înscriere se pot depune în termen de 8 zile calendaristice de la data publicării, la sediul Primariei comunei Gilău, respectiv 3 ianuarie 2019.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 723, jud. Cluj.

Propunem ca din comisia de concurs să facă parte:

 • Mănăstireanu Cristina, secretar UAT Gilău
 • Cornelia Vele – sef Serviciu Financiar Contabil Gilău

 

Propunem ca din comisia de soluţionare a contestaţiilor să facă parte:

 • Pinca Mirela, inspector superior Serviciul Financiar-Contabil
 • Ecedi Liliana – inspector superior Serviciul Public de Asistență Socială

 

Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs/examen şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi asigurate de către doamna Șipoș Sorina – consilier superior Compartimentul Resurse Umane Gilău

 

Date de contact:

 • Mănăstireanu Cristina, secretar al com. Gilău, telefon/fax 0264-371646, e-mail primariagilau@yahoo.com