Art 14, art. 15 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,  Art. 28, art. 29, art. 30 din H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

Naşterea se înregistreză la s.p.c.l.e.p. sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

 Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii:

-30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

– 3   zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul   termenului de 15 zile;

– 30 de zile pentru copilul, cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate.

În termenele prevăzute se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se     face declaraţia.

Când declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, dată pe declaraţia scrisă. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întârzierii.

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

– certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

– actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;

– certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi.

  • Dacă părinţii sunt căsătoriţi dar poartă nume de familie diferit, se solicită declaraţia scrisă, semnată de ambii părinţi, cu privire la numele de familie pe care îl va dobândi copilul;
  • Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi şi  tatăl copilului îl recunoaşte, se anexează declaraţia de recunoaştere a copilului  dată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei;

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite, iar unul dintre aceştia este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei celuilalt părinte.

– Tatăl minor, care recunoaşte un copil  va fi asistat de reprezentantul legal.

– Dacă ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentele mai sus prevăzute precum şi următoarele:

– certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;

– actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.

 – Dacă unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini sunt necesare documentele mai sus prevăzute precum şi următoarele:

– paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;

– certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi;

Originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate, după caz.

  • În cazul în care părinţii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da declaraţie cu privire la domiciliul copilului.

Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere.

Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole şi a altora asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului, după caz.

Comments are closed.

Close Search Window