Art. 6 din O.G. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 106 din H.G. nr. 64/2011  pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

Competenţa teritorială – s.p.c.l.e.p. sau  primăria de la locul de domiciliu al solicitantului.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – s.p.c.l.e.p  sau primăria de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, dacă nu a avut vreodată domiciliu în ţară la Direcţia Stare Civilă – Sector 1, Bucureşti.

 1. Cererea de schimbare a numelui se depune în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată sau prin împuternicire avocaţială;

Pentru minori cererea se face, după caz,  de părinţi sau tutore.

Minorii peste 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi.

 1. Actul de identitate în original şi copie;

Actul pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie;

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – paşaport C.R.D.S. şi adeverinţă din care să rezulte ultimul domiciliu avut în ţară, eliberată de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în ţară

 1. Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 2. Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 3. Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 4. Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, care nu este prezent la semnarea cererii de către minor (acesta nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti);
 5. Certificat de cazier judiciar al solicitantului;
 6. Certificat de cazier fiscal al solicitantului;
 7. Cetăţenii români cu domiciliu în străinătate vor depune o declaraţie autentificată din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român.
 8. Procura specială autentificată sau împuternicirea avocaţială, în original;
 9. Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
 • în termen de 5 zile de la data primirii cererii, ofiţerul de stare civilă înaintează dosarul structurii de stare civilă din cadrul s.p.c.l.e.p. arondat  pentru verificări;
 • în termen de 30 de zile, verificările consemnate într-un referat împreună cu documentaţia, se  înaintează de către  structura de stare civilă din cadrul s.p.c.l.e.p. către  J.E.P. Cluj.

Notă: Se vor anexa extrase de pe actele de stare civilă ale solicitantului cu toate menţiunile existente, inclusiv cele  cu privire la certificatele eliberate. Seria şi numărul certificatelor de stare civilă ale căror copii se anexează vor corespunde cu ultimele serii şi numere de certificate de pe extrase.

Dovada schimbării numelui /prenumelui pe cale administrativă se face atât cu dispoziţia, cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni.

Comments are closed.

Close Search Window