luni, octombrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Anunț concurs Consilier în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție :

Consilier, grad profesional principal, clasa I, în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiții specifice studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 5 ani.

Atribuții
– Îndeplinește, conform prevederilor legale, atribuțiile de executor fiscal
– Procedează la întocmirea actelor de executare silită pentru contribuabili persoane fizice care nu și-au achitat obligațiile fiscale
– Organizează valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate în cadrul executării silite a debitorilor și asigură eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
– Asigură derularea procedurii specifice în vederea declarării stării de insolvabilitate aflați într-o astfel de situație
– Răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în actele și documentelor pe care le întocmește
– Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității
– Urmărește încasarea la termenele legale a tuturor debitelor datorate de persoanele fizice, iar în cazul neachitarii la termen a acestora procedează la aplicarea măsurilor de executare silită
– Emite acte administrative fiscale (adeverinte, titluri executorii, somații) și le comunică prin toate modalitatile prevazute de Codul de procedura fiscală
– Întocmește documentațiile cu debitorii insolvabili și le supune aprobării șefului ierarhic pentru trecerea în evidența specială conform prevederilor legale.

Bibliografie
1. Constituţia României, republicată;
2. Codul de procedura civila actualizat(partea a V a) cu modificarile si completarile ulterioare(despre executarea silita)
3. Codul Civil cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Titlul IX impozite si taxe locale)
5 .O.G.nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale(republicata)
7.Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
8. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
9.Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
10.Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa cu modificarile si completarile ulterioare
11. Legea nr.151/2015 privind procedura insolventei personane fizice

Data susţinerii concursului este 15 octombrie 2018, ora 10,00 – proba scrisă, 17 octombrie 2018 – interviul. Anunțul va fi publicat în M. Of. în data de 14 septembrie 2018, iar dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării, la sediul Primariei comunei Gilău.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 723, jud. Cluj.

Propunem ca din comisia de concurs să facă parte:
Mănăstireanu Cristina, secretar UAT Gilău
Cornelia Vele – sef Serviciu Financiar Contabil Gilău

Propunem ca din comisia de soluţionare a contestaţiilor să facă parte:
Pinca Mirela, inspector superior Serviciul Financiar-Contabil
Ecedi Liliana – inspector superior Serviciul Public de Asistență Socială

Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs/examen şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi asigurate de către doamna Șipoș Sorina – consilier superior Compartimentul Resurse Umane Gilău

Date de contact: Mănăstireanu Cristina, secretar al com. Gilău, telefon/fax 0264-371646, e-mail primariagilau@yahoo.com.