Anunțuri privind concursuri de ocupare posturi publice|

Primăria com. Gilău organizează concurs de recrutare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de:
INSPECTOR (topograf), cu studii superioare, treapta profesională IA, în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei Gilău, în data de 24 septembrie 2018, ora 10, iar interviul se va susţine în data de 28 septembrie 2018, ora 10.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

CONDIŢII GENERALE
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE
– Studii superioare de specialitate cadastru, geodezie și topografie
– Cunoștinte de cadastru și topografie
– Cunoștințe în citirea cărților funciare
– Vechime în specialitatea studiilor absolvite – 7 ani

În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 14.09.2018, ora 16, dosarul care va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Atribuții

 • Prelucrează datele topografice luate din teren sau din alte surse prin instrumente stereoscopice și utilizează aparatura de desen, asistată de calculator, pentru crearea, modificarea și producerea de hărți topografice și alte reprezentarigrafice;
 • Utilizează tehnicile menționate pentru realizarea și revizuirea hărților topografice;
 • Întocmește documentațiile pentru folosirea terenurilor din perimetrele concesionate în vederea efectuării operațiunilor de explorare prin foraje și alte metode, inclusiv asigurarea acordului proprietarilor și a condițiilor de acces la aceste terenuri;
 • Obține avizele de mediu, certificatele de urbanism și de scoatere din circuitul agricol sau forestier a terenurilor necesare pentru explorari;
 • Participă la întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru studiul de fezabilitate și de mediu, precum și pentru licente de explorare și exploatare;
 • Coordonează serviciile de cadastru achiziționate de primărie pentru întocmirea anumitor lucrări;
 • Respectă regulamentul de ordine interioară;
 • Respectă și îndeplinește cu strictete normele PSI și de protecție a muncii

Bibliografie

 • Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului administratiei si internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
 • Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 247/2005 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 114/1996 – legea locuintei, cu modificarile și completările ulterioare

Date de contact: Mănăstireanu Cristina, secretar al com. Gilău, telefon/fax 0264-371646, e-mail primariagilau@yahoo.com

Comments are closed.

Close Search Window