luni, octombrie 18Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Anunțconcurs CONSILIER în cadrul SERVICIULUI  FINANCIAR-CONTABIL

Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcţia publică :

CONSILIER, grad profesional principal, clasa I, în cadrul SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

    (1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar faceo incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Atribuții

 • Îndeplinește, conform prevederilor legale, atribuțiile de executor fiscal
 • Procedează la întocmirea actelor de executare silită pentru contribuabili persoane fizice care nu și-au achitat obligațiile fiscale
 • Organizează valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate în cadrul executării silite a debitorilor și asigură eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită
 • Asigură derularea procedurii specifice în vederea declarării stării de insolvabilitate aflați într-o astfel de situație
 • Răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în actele și documentelor pe care le întocmește
 • Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității
 • Urmărește încasarea la termenele legale a tuturor debitelor datorate de persoanele fizice, iar în cazul neachitarii la termen a acestora procedează la aplicarea măsurilor de executare silită
 • Emite acte administrative fiscale (adeverinte, titluri executorii, somații) și le comunică prin toate modalitatile prevazute de Codul de procedura fiscală
 • Întocmește documentațiile cu debitorii insolvabili și le supune aprobării șefului ierarhic pentru trecerea în evidența specială conform prevederilor legale.

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată; 
 2. Codul de procedura civila actualizat(partea a V a) cu modificarile si completarile ulterioare(despre executarea silita)
 3. Codul Civil cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Titlul IX impozite si taxe locale)
 5. O.G.nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale(republicata)
 7. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
 8. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
 9. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 10. Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa cu modificarile si completarile ulterioare
 11. Legea nr.151/2015 privind procedura insolventei personane fizice

          

Data susţinerii concursului este 6 august 2018, ora 10,00 – proba scrisă și în 9 august 2018, ora 10,00 – interviul.

Anunțul va fi publicat în M. Of. în data de 5 iulie 2018, iar dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării, respectiv 24 iulie 2018, ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Gilău.

Acte necesare înscrierii la concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;

NOTĂ

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 723, jud. Cluj.

Date de contact: Mănăstireanu Cristina, secretar al comunei Gilău, telefon/fax  0264-371646, e-mail primariagilau@yahoo.com.

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code