Anunțuri privind concursuri de ocupare posturi publice|

Primăria comunei Gilău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post temporar vacant pentru funcţia publică : INSPECTOR, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții specifice:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.

Atribuții:
– Întocmește programul anual de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către primar și contabil
– Asigură, întocmeşte și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

  • publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire).
  • Inițiază lansarea procedurii de achiziții publice în SEAP;
  • întocmirea caietului de sarcini;
  • întocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
  • intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica,intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica,intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica, intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
  • intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;

-asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
– întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
– analizarea ofertelor depuse;
– emiterea hotararilor de adjudecare
– primirea si rezolvarea contestatiilor;
– întocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
– participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
– urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
– ține evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati.
– urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.

Bibliografie
– Constituția României, republicată
– Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
– Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Data susţinerii concursului este 6 iulie 2018, ora 10,00 – proba scrisă și în 10 iulie 2018, ora 10,00 – interviul. Anunțul va fi publicat în Monitorul Oficial în data de 25 iunie 2018, iar dosarele de înscriere se pot depune în termen de 8 zile calendaristice de la această dată, respectiv 2 iulie 2018 inclusiv, la sediul Primăriei comunei Gilău.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 723, jud. Cluj.

Date de contact: Sorina Şipoş, consilier resurse umane în cadrul Primăriei comunei Gilău, telefon/fax 0264-371646, e-mail primariagilau@yahoo.com.

Lasă un răspuns

Close Search Window