miercuri, august 4Bine ați venit! | Site-ul oficial al Primăriei Gilău
Slider

Anunț concurs recrutare INSPECTOR investiții, urbanism, amenajarea teritoriului

Primăria Gilău cu sediul în: localitatea Gilău, strada Principală, nr. 723, județul Cluj în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcție publică:

 • inspector, grad profesional superior, clasa I, în cadrul BIROULUI INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI. 
  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau arhitectură.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.

Data susţinerii concursului este 9 iulie 2018, ora 10,00 – proba scrisă și în 12 iulie 2018, ora 10,00 – interviul. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 26 iunie 2018 inclusiv, la sediul Primariei comunei Gilău.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 723, jud. Cluj. Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

CONDIŢII GENERALE

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 26.06.2018, ora 16, dosarul care va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Atribuții

 • verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii AC/AD şi intocmeşte AD/AC în conformitate cu prevederile legii 50/1991 republicată , cu completările şi modificările ulterioare, normele metodologice de aplicare a acesteia şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului , avizate şi aprobate potrivit legii;
 • asigură asistenţa de specialitate în domeniu şi în relaţia cu publicul, faza premergătoare autorizării;
 • colaborează la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli privind sumele necesare pentru anumite lucrări de investiții și reparații
 • verifică SF sau PT și ia măsuri pentru corectarea lor conform normelor în vigoare în colaborarea cu proiectantul
 • rezolvă problema avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism
 • urmărește realizarea lucrărilor de reparații și investiții, realizate de UAT Gilău, indiferent de sursele de finanțare și ia legătura cu dirigintele de șantier, proiectantul sau executantul
 • ia măsuri pentru remedierea celor constatate
 • informează șeful ierarhic privind modul de rezolvare a acestora
 • colaborează cu compartimentul achiziții publice pe tema investițiilor și reparațiilor
 • calculează taxa de autorizare pentru cererile ce urmează a fi depuse;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa AC/AD emise;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa controalelor efectuate în teren , conform programului de control stabilit;
 • urmăreşte în teritoriu respectarea AC/AD emise şi sesizează conducerea primăriei asupra cazurilor de încălcare a acestora , în vederea stabilirii amenzilor;
 • verifică în teritoriu apariţia unor construcţii neautorizate şi sesizează conducerea primăriei;
 • întocmeşte note de constatare cu privire la încălcarea regulamentului de urbanism şi le înaintează conducerii primăriei în vederea stabilirii măsurilor legale;
 • urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin procesul verbal de constatare a contravenţiei, în urma controlului efectuat de organele din domeniu;
 • urmăreşte comunicările de începere a lucrărilor pentru AC/AD emise ;
 • participă la recepţia lucrărilor executate , în baza solicitărilor;
 • aduce la cunoştinţa beneficiarului lucrării autorizate taxa de regularizare a autorizaţiei; − duce la îndeplinire toate dispoziţiile scrise sau verbale ale primarului ;
 • informează permanent asupra măsurilor luate în domeniul său de activitate;
 • eliberează adeverinţe privind existenţa unor construcţii , la cerere;
 • eliberează certificatul de calitate pentru construcţii;
 • emite şi ţine evidenţa autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică,telefonie , televiziune prin cablu
 • emite certificatele de urbanism şi avizele conform Legii nr 50/1991 republicată , cu completările şi modificările ulterioare, normele metodologice de aplicare a acesteia
 • păstrează PUG, PUZ şi PAT al comunei Gilău şi vine cu propuneri pentru reactualizarea lor
 • întocmeşte rapoartele de specialitate şi le înaintează secretarului comunei Gilău, atunci când în şedinţa consiliului local este vizat sectorul său de activitate.

Bibliografia de concurs este următoarea:

1. Constituția României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Date contact: Sorina Sipos, consilier resurse umane, telefon/fax 0264/371646, e-mail primariagilau@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code