Anunțuri privind concursuri de ocupare posturi publice|

Publicam atasat procesul verbal de solutionare al contestatiilor privind verificarea dosarelor depuse pentru ocuparea functiilor publice-referent cls.III Politia locală

Publicam atasat rezultatul final al concursului de ocupare a functiilor publice.

Publicam atasat rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea functiilor publice.
Interviul va avea loc in data de 27.03.2018, la ora 16.00

Primaria comunei Gilau anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:

[bc_collapse title=”CONCURS OCUPARE FUNCTII SERVICIU POLITIE LOCALA” open=”y/n”]

Primaria com. Gilau anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:

 • POLITIST LOCAL, grad profesional superior, clasa I, în cadrul SERVICIULUI POLIȚIE LOCALĂ.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și permis de conducere categoria B.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.

Atribuții

a) controlează respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale;

b) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comunei sau pe spatii aflate in administrarea autoritatii administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;

c) verifică igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

d) verifică asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;

e) verifică existenţa contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

f) verifică ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite;

g) verifică si soluţionează, potrivit competentelor specifice ale autoritatii administratiei publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor;

 • 7 POSTURI POLITIST LOCAL, grad profesional principal, clasa III, în cadrul SERVICIULUI POLIȚIE LOCALĂ.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiții specifice: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi permis de conducere categoria B.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Atribuții

a) actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal și a activităţilor comerciale, respectiv a conditiilor și a locurilor stabilite de autoritatea administratiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfasurare a activităţii comerciale a autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificăre metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici;

g) verifică modul de întreținere a spațiilor din fața imobilelor precum și a mașinilor parcate în fața acestora

h) identifică marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al comunei sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora;

i) verifică respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte normative in competenta autoritatilor administratiei publice locale;

j) cooperează si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a consumatorilor in exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

k) verifică respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in cazul in care identifica nereguli;

l) verifică si soluţionează, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu actele si faptele de comert desfasurate in locuri publice cu încălcarea normelor legale;

m) constată contraventii si aplica sanctiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizarii atribuţiilor prevazute la lit. a)-j), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 5. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; .
 8. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Data susţinerii concursului este 4 aprilie 2018 ora 10.00 – proba scrisă și în 6 aprilie 2018 – interviul.

Anunțul va fi publicat în M. Of. In data de 5 martie 2018, iar dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 26 martie 2018 inclusiv, la sediul Primariei comunei Gilău. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 273, jud. Cluj.

[/bc_collapse]

[bc_collapse title=”CONCURS OCUPARE FUNCTIE SEF SERVICIU POLITIE LOCALA” open=”y/n”]

Primaria com. Gilau organizeaza concurs pentru ocuparea funcţei publice vacante de SEF SERVICIU POLITIE LOCALA, clasa I, în cadrul SERVICIULUI POLIȚIE LOCALĂ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, De asemenea, candidaţii trebuie să fii absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Solicităm permis de conducere categoria B. Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Atribuții

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine privind asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;

b) întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi ţine evidenţa rezultatelor obţinute;

c) asigură cunoaşterea armamentului din dotare, condiţiile de păstrare şi întreţinere a acestuia şi instruieşte personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

d) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de asigurarea ordinii şi siguranţei publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăţenia şi comerţul stradal şi a normelor de protecţie a muncii;

e) constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii şi ţine evidenţa acestora;

f) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

g) stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se afla asupra personalului;

h) informează de îndată conducerea despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi apărare a ordinii publice şi ţine evidenta acestora;

i) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

j) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau sancţiuni corespunzătoare;

k) respectă normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi normele privind situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca şi angajaţii din subordine să o facă;

l) organizează serviciul poliţiştilor locali desemnaţi pentru supravegherea activităţilor corespunzătoareprestării muncii în folosul comunităţii efectuată de asistaţii social şi/sau de persoanele condamnate de instanţe de judecată să execute astfel de activităţi; m) îndeplineşte diverse activităţi administrative, ia măsuri pentru aplicarea prevederilor cuprinse în protocoalele de colaborareale instituţiei pe linie socială şi antidrog.

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată; 
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
 5. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 6. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; . 
 8. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. 

Data susţinerii concursului este 26 martie 2018 ora 10.00 – proba scrisă și în 28 martie 2018 – interviul. 

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării, respectiv până în 13 martie inclusiv, la sediul Primariei comunei Gilău. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 273, jud. Cluj.

[/bc_collapse]

[bc_collapse title=”CONCURS OCUPARE FUNCTII PUBLICE VACANTE” open=”y/n”]

 • INSPECTOR, grad professional superior, clasa I, în cadrul BIROULUI INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau arhitectură.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.

Atribuții

 • verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii AC/AD şi intocmeşte AD/AC în conformitate cu prevederile legii 50/1991 republicată , cu completările şi modificările ulterioare, normele metodologice de aplicare a acesteia şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului , avizate şi aprobate potrivit legii;
 • asigură asistenţa de specialitate în domeniu şi în relaţia cu publicul, faza premergătoare autorizării;
 • colaborează la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli privind sumele necesare pentru anumite lucrări de investiții și reparații
 • verifică SF sau PT și ia măsuri pentru corectarea lor conform normelor în vigoare în colaborarea cu proiectantul
 • rezolvă problema avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism
 • urmărește realizarea lucrărilor de reparații și investiții, realizate de UAT Gilău, indiferent de sursele de finanțare și ia legătura cu dirigintele de șantier, proiectantul sau executantul
 • ia măsuri pentru remedierea celor constatate
 • informează șeful ierarhic privind modul de rezolvare a acestora
 • colaborează cu compartimentul achiziții publice pe tema investițiilor și reparațiilor
 • calculează taxa de autorizare pentru cererile ce urmează a fi depuse;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa AC/AD emise;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa controalelor efectuate în teren , conform programului de control stabilit;
 • urmăreşte în teritoriu respectarea AC/AD emise şi sesizează conducerea primăriei asupra cazurilor de încălcare a acestora , în vederea stabilirii amenzilor;
 • verifică în teritoriu apariţia unor construcţii neautorizate şi sesizează conducerea primăriei;
 • întocmeşte note de constatare cu privire la încălcarea regulamentului de urbanism şi le înaintează conducerii primăriei în vederea stabilirii măsurilor legale;
 • urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin procesul verbal de constatare a contravenţiei, în urma controlului efectuat de organele din domeniu;
 • urmăreşte comunicările de începere a lucrărilor pentru AC/AD emise ;
 • participă la recepţia lucrărilor executate , în baza solicitărilor;
 • aduce la cunoştinţa beneficiarului lucrării autorizate taxa de regularizare a autorizaţiei; − duce la îndeplinire toate dispoziţiile scrise sau verbale ale primarului ;
 • informează permanent asupra măsurilor luate în domeniul său de activitate;
 • eliberează adeverinţe privind existenţa unor construcţii , la cerere;
 • eliberează certificatul de calitate pentru construcţii;
 • emite şi ţine evidenţa autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică,telefonie , televiziune prin cablu
 • emite certificatele de urbanism şi avizele conform Legii nr 50/1991 republicată , cu completările şi modificările ulterioare, normele metodologice de aplicare a acesteia
 • păstrează PUG, PUZ şi PAT al comunei Gilău şi vine cu propuneri pentru reactualizarea lor
 • întocmeşte rapoartele de specialitate şi le înaintează secretarului comunei Gilău, atunci când în şedinţa consiliului local este vizat sectorul său de activitate.

Bibliografia de concurs este următoarea:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

 • CONSILIER, grad profesional superior, clasa I, în cadrul COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.

Atribuții

 • intocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de muncă, dispoziții de angajare, fișe de post, etc.) și verificarea ca în dosarul personal să existe toate actele care trebuie să existe în dosarul oricărui angajat;
 • întocmirea formelor de desfacere a contractului individual de muncă sau a raporturilor de serviciu (dispoziție de desfacere a contractului individual de muncă, a raporturilor de serviciu, nota de lichidare);
 • înregistrarea contractului individual de munca, dispoziției de desfacere a contractului individual de muncă sau orice alte modificări survenite în contractul de muncă al angajaților în registrul de evidență al salariatilor și la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • urmărește programarea și efectuarea concediilor de odihnă precum și a zilelor libere, conform planificării
 • verifică biletele de voie și fișele de pontaj electronice și face pontajul în funcție de acestea
  arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile si a altor documente care se creeaza in cadrul biroului;
 • intocmirea dosarelor de pensionare conform legislatiei in vigoare pentru angajatii societatii care solicita aceasta;
 • eliberarea de adeverinte solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte motive;
 • eliberarea de adeverințe pentru foștii angajati ai primăriei;
 • întocmirea pe calculator și redactarea de adeverinte, formulare și alte acte specifice biroului.

Bibliografie

 1. Constituția României, republicată
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, republicată  în M.Of. nr. 365/29.05.2007
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în  M.Of. 525/02.08.2007
 4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr.123/20.02.2007
 5. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată
 8. Legea nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 9. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
 10. Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 11. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 • INSPECTOR, grad profesional superior, clasa I, în cadrul COMPARTIMENTULUI REGISTRU AGRICOL.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în specializarea măsurători terestre şi cadastru.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.

Atribuții

 • efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a terenurilor;
 • întocmeşte procesele verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor 18/ 1991, 1/2000, 247/ 2005 şi 15/ 2003;
 • întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstruite potrivit prevederilor legii 169/ 1997, 1/2000 şi 247/ 2005;
 • înaintează documentaţia spre verificare Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj pentru întocmirea titlurilor de proprietate;
 • constituie şi actualizează evidenţa proprietarilor imobiliari;
 • efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
 • răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond funciar;
 • întocmeşte documentaţia necesară în vederea schimburilor de terenuri dintre primărie şi persoanele fizice;
 • prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de situaţie;
 • face întabulări ale imobilelor ce aparțin domeniului public și privat al comunei sau colaborează cu specialiști angajați în acest sens
 • se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei fondului funciar din domeniul privat al com. Gilău, precum şi al fondului funciar al localităţii;
 • răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;
 • asigură întreţinerea planurilor cadastrale;
 • răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
 • îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii trasate prin acte administrative de către persoane ierarhic superioare.

Bibliografie

 1. Constituția României, republicată
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, republicată  în M.Of. nr. 365/29.05.2007
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în  M.Of. 525/02.08.2007
 4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr.123/20.02.2007
 5. Legea 18/1991 a fondului funciar
 6. Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
 7. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare

 • INSPECTOR, grad professional asistent, clasa I, în cadrul COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.

Atribuții

 • Întocmireşte programul  anual de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre primar și contabil
 • Asigură, întocmeşte și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire).
  • Inițiază lansarea procedurii de achiziții publice în SEAP;
  • întocmirea caietului de sarcini;
  • întocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
  • intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica, intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica, intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
  • intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
  • asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
  • întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
  • analizarea ofertelor depuse;
  • emiterea hotararilor de adjudecare
  • primirea si rezolvarea contestatiilor;
  • întocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
 • participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
 • urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
 • ține evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati.
 • urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.

Bibliografie

 1. Constituția României, republicată
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • INSPECTOR, grad professional debutant, clasa I, în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în administrație publică.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără vechime.

Atribuții

 • Urmăreşte implementarea reglementărilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată conform Legii nr. 276/2011 în localităţile din comuna Pălatca.
 • Întocmeşte dosarele de alocaţie pentru copiii nou-născuţi, potrivit Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Întocmeşte dosarele pentru ajutoare de urgenţă, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Întocmeşte documentele beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie – 31 martie, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Alocaţia  de susţinere conform Legii  nr. 277 /2010.
 • Intocmeste anchete sociale ,in termen,pe modelele trimise de D.G.J.P.D.C. sau pentru alti solicitanti pe modelele acestora.
 • Trimite în timp util anchetele sociale sau orice acte, documente solicitate de catre D.G.J.P.D.C sau alte institutii autorizate.
 • Întocmeşte dosarele beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Întocmeşte dosarele beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Întocmeşte dosarele beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările ulterioare.
 • Întocmeşte dosarele beneficiarilor Ordinului nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părintelui sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.
 • Efectuează la solicitarea diferitelor instituţii, anchete sociale şi întocmeşte rapoarte de anchetă socială, pe care le aprobă prin dispoziţia primarului.
 • Întocmeşte documentaţia privind acreditarea diverselor servicii sociale potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Mobilizează resurse locale în soluţionarea problemelor sociale pe plan local cu sprijinul comunităţii în vederea prevenirii institutionalizării copiilor (persoane resursa: rudenii, vecini, lideri informali, lideri formali, ONG, etc.)
 • Se implică în campaniile care vizeaza recrutarea potentialelor familii adoptive şi a asistenţilor maternali.
 • Ține dosarele persoanelor cu handicap şi ale asistenţilor personali.
 • Acordarea de ajutoare de urgenţă.
 • Intocmeste dosarele privind indemnizatiile de crestere a copilului conf. O.U.G. nr. 148/2005 şi le preda la AJPS Cluj.
 • Intocmeste dosarele privind stimulentul educaţional prevăzut de Legea nr. 248/2015
 • Intocmeste dosarele privind alocarea alocatiei de stat pentru copii conf. Legii nr. 61/1993 si le preda la AJPS Cluj.
 • Preia cererile pentru ajutorul pentru incalzirea locintei conform O.U.G. nr. 5/2003 , O.U.G. nr. 106 , Legea nr. 358/2009, le centralizează şi le preda AJPS Cluj.
 • Întocmeşte rapoarte statistice, situaţii centralizatoare şi statul de plată pentru acestea.

Bibliografie

 1. Constituția României, republicată
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Data susţinerii concursului este 23 martie 2018 ora 10.00 – proba scrisă și în 27 martie 2018 – interviul. 

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 12 martie 2018 inclusiv, la sediul Primariei comunei Gilău.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 273, jud. Cluj.

[/bc_collapse]

[bc_collapse title=”CONCURS OCUPARE FUNCTIE ADMINISTRATOR PUBLIC SI CASIER” open=”y/n”]

Primăria com. Gilău, cu sediul în Gilău, str. Principală nr. 273, jud. Cluj, în baza Legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • pe perioada determinată, un post de conducere vacant de ADMINISTRATOR PUBLIC. Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG 286/2011.
  • Condiţii specifice de participare la concurs: să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 9 ani.
 • pe perioadă nedeterminată un post de CASIER, clasa III, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil. Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG 286/2011.
  • Condiţii specifice: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în 22 februarie 2018, inclusiv, la sediul Primăriei com. Gilău, str. Principală nr. 723.

Concursul se va desfăşură la sediul Primăriei com. Gilău, str. Principală nr. 723 şi va consta în selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Primarului com. Gilău
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. Proiectul de management – pentru postul de Administrator public

Proba scrisa se va desfăşură în data de 07.03.2018, ora 10:00, iar interviul în 09.03.7018, ora 10:00, la sediul Primăriei com. Gilău.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei com. Gilău – tel: 0264-371646, d-na Mănăstireanu Cristina.

Bibliografia este disponibila in documentul atasat.

[/bc_collapse]

[bc_collapse title=”CONCURS OCUPARE FUNCTIE INSPECTOR IN  DIVERSE COMPARTIMENTE” open=”y/n”]

 • INSPECTOR, grad professional superior, clasa I, în cadrul BIROULUI INVESTIȚII, URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI. Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau arhitectură.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.
 • CONSILIER, grad profesional superior, clasa I, în cadrul COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE. Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și curs de Inspector resurse umane autorizat CNFPA dovedit cu certificat.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.
 • INSPECTOR, grad professional superior, clasa I, în cadrul COMPARTIMENTULUI REGISTRU AGRICOL. Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (studiile juridice reprezintă un avantaj).
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.
 • INSPECTOR, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE. Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (studiile juridice reprezintă un avantaj).
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.
 • INSPECTOR, grad profesional debutant, clasa I, în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ. Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în administrație publică.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără vechime.
 • SEF SERVICIU POLITIE LOCALA, clasa I, în cadrul SERVICIULUI POLIȚIE LOCALĂ.Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și permis de conducere categoria B.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.
 • POLITIST LOCAL, grad profesional superior, clasa I, în cadrul SERVICIULUI POLIȚIE LOCALĂ. Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și permis de conducere categoria B.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani.
 • 7 POSTURI POLITIST LOCAL, grad profesional principal, clasa III, în cadrul SERVICIULUI POLIȚIE LOCALĂ. Condiții specifice: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi permis de conducere categoria B.
  • Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Data susţinerii concursului este 22 ianuarie 2018  ora 10 – proba scrisa și în 24 ianuarie 2018 ora 10 – interviul. Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primariei comunei Gilău până în data de 3 ianuarie 2018. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gilău, str. Principală, nr. 273, jud. Cluj.

Date de contact: Mănăstireanu Cristina, telefon/fax  0264-371646, e-mail primariagilau@yahoo.com.

[/bc_collapse]

Lasă un răspuns

Close Search Window