Post

Anunt selectie parteneri

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenlă, precum si ale Ordinului 2548/2009, Comuna Gilau, unitate administrativ teritorială, cu personalitate juridica, cu sediul social in Comuna Gilau, str. Principala, nr. 723, cod fiscal 4485421, reprezentata prin domnul Dumitru Sfârlea in calitate de Primar anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operaţional Capital Umane (POCU):

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte este vizat un singur obiectiv specific, respectiv Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate în Ghidurile AMPOCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice 4.1.

Scopul cererii de finanțare este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitătile marginalizate din zona Gilău în care există populatie aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Activitătile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităti eligibile mentionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, precum şi activitătile transversale, adică managementul proiectului, achizitiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

Activitatile principale ale proiectului vor fi urmatoarele:

 • A0. Managementul proiectului;
 • A1 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educatie;
 • A2 Sprijin pentru accesul și/sau mentinerea pe piata muncii;
 • A3 Sustinerea antreprenoriatului în cadrul comunitătii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
 • A4 Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
 • A5 Activităti de îmbunătătire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tintă;
 • A6. Activităti de asistentă juridică pentru reglementări acte;
 • A7. Campanii de informare şi conștientizare/ actiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și actiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunitătii în solutionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Profilul partenerilor cautati:

Având în vedere activitățile care urmează să se desfășoare în cadrul proiectului, partenerii vor putea fi autorități publice, ONG-uri, companii private, agenții, instituții de învățământ, cu competențe și experiență în următoarele domenii:

 • Orientare profesională, evaluarea aptitudinilor și aspirațiilor beneficiarilor, instruire și formare profesională;
 • Formare profesională;
 • Economie socială/antreprenoriat, întocmirea planului de afaceri, înființarea societăților comerciale, asistență tehnică și asistență juridică, monitorizare financiară, contabilitate;
 • Implementarea schemelor de ocupare a forței de muncă: ucenicie, subvenționarea locurilor de muncă pentru persoanele din comunitățile marginalizate rome;
 • Asistență socială, medicală și juridică, în vederea sprijinirii comunităților marginalizate rome;
 • Combaterea discriminării, facilitarea și medierea la nivelul comunităților marginalizate rome.

Condițiile generale de eligibilitate ale partenerilor sunt menționate în ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman disponibil pe http://fonduri-ue.ro

Partenerii vor fi implicati în activitătile proiectului conform activitățiilor și Ghidul solicitantului – Condiții specifice

Criterii eligibilitate:

 • Candidatii trebuie sã îndeplineascã în mod cumulativ conditiile din Ghidul solicitantului, conditii specifice cerere de propuneri 4.1.

Sunt asteptate propuneri din partea actorilor sociali relevanti (entitãti a cãror activitate în cadrul proiectului contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor, respectiv entitãtile care vor avea un rol relevant implementarea activitatilor proiectului) și care respectã urmãtoarele conditii minime obligatorii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. declaratie pe proprie rãspundere în care se va preciza cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani fiscali încheiati (2013, 2014, 2015);
 2. Experientã în furnizarea de servicii solicitate prin proiect – fișa partenerului împreună cu Statutul organizației/Actul constitutiv prin care se face dovada cã are ca obiect de activitate furnizarea de servicii integrate și o declaratie pe proprie rãspundere în care se vor mentiona activitãtile/proiectele desfãșurate cu comunitãtile vulnerabile și perioada de derulare a acestora);
 3. Prezentare propunere activităti proiect – fișă de activităti.

Grilă de evaluare:

 1. Eligibilitatea partenerului (declaratie pe propria raspundere): 5 puncte;
 2. Activitatea relevanta in domeniul proiectului (fisa partenerului): 15 puncte;
 3. Experienta in implementare de proiecte cu finantare nerambursabila (fisa partenerului): 30 puncte;
 4. Scrisoare de intenție/motivare – 50 puncte.

Partenerii naţionali vor fi implicaţi cel puţin în două din cele trei aspecte prezentate mai jos:

 1. Implementarea proiectului
 2. Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale
 3. Finanţarea proiectului

Organizatiile interesate să participe la selectie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intentie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POCU 4.1 la sediul Comunei Gilau, str. Principala, nr. 723, jud. Cluj, până la data de 11.07.2016 ora 10.00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de catre comisia de evaluare numita in acest sens de catre Primarul comunei Unirea. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

Pentru orice informatii sau clarificări puteti să ne contactati la nr. telefon și adresa str. Principala, nr. 723, jud. Cluj, Comuna Gilau.